Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Müdür

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Görevi : MÜDÜR/HARCAMA YETKİLİSİ
Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
Astları : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli

A-

Sorumlulukları

 

01-

Enstitü kurullarına başkanlık etmek. Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

02-

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

03-

Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

04-

Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

05-

Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

B-

Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

01-

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak.

02-

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak.

03-

Bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek.

C-

Diğer Görev ve Sorumluluklar

01-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

02-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

D-

Yetki Devri ve Nitelikleri

01-

İlgili mevzuata göre vekalet verilen kişi, vekalet süresi sonunda yapılan faaliyetlere ilişkin rapor verir.

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr.K.Süleyman YİĞİT

MÜDÜR


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi