Fizik Anabilim DalıNükleer enerjinin kaynağı. Tesir kesiti. Yıldız reaksiyon hızı. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı. Ters reaksiyonlar. Nötron-etkimeli rezonans-olmayan reaksiyonlar. Yüklü-parçacık-etkimeli rezonans-olmayan reaksiyonlar. Rezonans reaksiyonlar. Yıldız evrimi. Yıldız yanmalarının ileri aşamaları. Demir sonrası çekirdek sentezi: s-prosesi. r-prosesi. p-prosesi. Hafif elementlerin orijini.
Standart büyük patlama modelinin temel fiziği ve dinamiği. Erken evrenin evrimi. Hubble yasası. Kozmik mikrodalga doğal-fon Işıması. Baryon-foton oranı. Erken evrende çekirdek sentezi. Homojen büyük patlama çekirdek-sentezi. Homojen-olmayan büyük patlama çekirdek-sentezi. Hafif elementlerin üretilmesi. Ağır elementlerin üretilmesi. Nükleer reaksiyon hızları. Homojen büyük patlama modeli kodu. Homojen-olmayan büyük patlama modeli kodu. Gözlemlenen element bollukları.
Quantum Mekaniği Kısa Bir Tekrarı, Çekirdeğin Manyetik Özellikleri, Çekirdek Paramanyetizması, Manyetizmanın Dinamiği, Sürekli Dalga Tekniği, Atmalı Dalga Tekniği. Sıvılarda Çekirdek Manyetik Rezonans, Dipolar Etkileşme, Çekirdek Manyetik Durulma Süreci, Overhauser Etkisi, Çekirdek Spin Dağılımı.
Çekirdek manyetik rezonansın uygulamaları, Kimyasal Kayma, NMR spektrometresi, NMR spektrumu alma tekniği, Kimyasal kaymaları etkileyen etmenler, Yüksek mertebeden NMR spektrumları, Karışık NMR spektrumlarının basitleştirilmesi, NMR spektrumu ile yapı değerlendirilmesi
Maxwell denklemleri. Elektrostatik ve Magnetostatik. Elektromagnetik alanın Enerji ve momentumu. Skaler ve vektör potansiyeller. Elektromagnetik dalga denklemi ve çözümleri. Green fonksiyonları yöntemi ile özel çözümler. Magnetik dipol. Yalıtkan ortamlarda elektromagnetik dalgalar. İletken ortamlarda elektromagnetik dalgalar. Geçiş koşulları. Yalıtkan ortamlarda yansıma ve kırılma. İletken ortamlarda yansıma ve kırılma. Dipol ışıması.
Yaklaşık sayılar ve onlar üzerinde işlemler. Fortran programı kullanarak f(x)=0 denklemlerinin köklerinin bulunması. Sayısal türev ve integral. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri. Parabolic kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar metodu, Bir boyutta açık ve kapalı metodlar, Hatanın Fourier analizi. İki ve üç boyutta parabolik denklemler. Sonlu fark denklemlerinin direkt ve iterasyon yöntemleri. Matematiksel fizik denklemlerinin sonlu fark şemaları. Fortran programlama dilinde bazı fizik problemlerinin bilgisayar uygulamaları.
Klasik Fiziğin kısmi türevli diferensiyel denklemleri. Eğrisel koordinat sistemleri. Değişkenlerine ayrıştırma yöntemi. İkinci mertebe denklemlerin sınıflandırılması. Adi nokta seri çözümleri. Tekil nokta çözümleri-Frobenius yöntemi. Standart denklemler. Legendere polinomları. Uygulamalar. Küresel Harmonikler. Hermitte polinomları. Bessel Fonksiyonları. Green fonksiyonu yöntemi.
Gravitasyon teorileri. Vektör ve tensörler. Tensör hesabı. Uzay-zaman eğriliği. Uzay-zaman simetrileri. Enerji momentum tensörleri. Einstein gravitasyon denklemleri. Schwarzschild çözümü. Genel göreliliğin deneysel testleri. Kuvvetli gravitasyon alanlar I (Relativistik Astrofizik). Kuvvetli gravitasyonel alanlar II (Kara delikler). Kozmoloji. Friedmen modelleri. Durgun hal teorisi.
Hadron spektroskopisi. Kuark modeli. Rölativistik Kinematik. Simetri ve korunum yasaları. Kuantum Renk Dinamiği (KRD). Asimtodik özgürlük ve hapsolma. Simetrinin kendiliğinden kırılması. Efektif Lagranjiyen. Feynman hesaplama tekniği. Tesir kesiti hesabı. Hızlandırıcılar ve Dedektörler. Güncel yüksek enerji fiziği deneyleri.
Dört boyutlu vektör potansiyel. Elektromanyetik alan için Lagrange fonksiyonu. Elektromanyetik alanda bulunan rölativistik parçacığın hareket denklemi. Elektromanyetik alan tensörü ve Maxwell denklemlerinin dört boyutlu şekli. Elektromanyetik alan için enerji momentum tensörü. Alanlar için  lorentz dönüşümleri. Çok kutup açılımı. Manyetik moment ve Larmor teoremi. Elektromanyetik dalgaların kırınımı. Rölativistik yüklü parçacığın alanı. Lienard-Wiechert potansiyelleri. Dipol ve kuadropol ışımaları. İletken ve dielektriklerin elektrostatiği. Kramers-Kronig formülü. Elektromanyetik dalgaların saçılması. Rayleigh formülü
İstatistik fiziğin temel ilkeleri. Termodinamik fonksiyonlar. Termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü yasaları.  Entropi ve Gibbs dağılımı. Boltzman dağılımı ve uygulamaları.  Fermi-Dirac ve Bose-Einstein dağılımları. Elektron gazı. Rölativistik elektron gazı. Foton gazı. Katı cisimlerin ısı kapasitesi. Debye teorisi.  Faz geçişleri. Dalgalanmalar. Yoğun maddede enerji ve kimyasal potansiyelin hesaplanması.
Temel İlkelere Genel Bakış. Değişim İlkeleri ve Hamilton İlkesi. Lagrange Teorisi. Lagrange Denklemi. Lagrange Çarpanları. Merkezi Kuvvetler ve İki Cisim Problemi. Eylemli Koordinat Sistemlerinde Hareket Denklemleri. Katı cisim hareketi. Euler teoremi. Euler Hareket Denklemi. Simetrik Topacın Hareketi. Kücük Salınımlar Teorisi. Hamilton Teorisi.Kanonik Hareket Denklemleri. Kanonik Dönüşümler.Üretici Fonksiyonlar.Poisson Parantezleri. Hamilton-Jacobi Teorisi.Hamilton-Jacobi Denklemi. Etki-Açı Değişkenleri. Kanonik Pertürbasyon Teorisi. Göreli Mekanik. Sürekli Sistemlerin ve Alanların Lagrange ve Hamilton formülasyonları
Açısal momentumun özdeğerleri ve özvektörleri. Açısal momentumların vektörel toplamı, Clebsch-Gordon katsayıları. Matris elemanlarının hesaplanması. Simetri ve dönüşümler. Öteleme ve dönme. Özdeş parçacıklar sistemi. Esnek ve esnek olmayan saçılma. Diferansiyel saçılma tesir kesiti ve toplam saçılma tesir kesiti. Kısmi dalga analizi. Born yaklaşımı. Klein-Gordon denklemi. Serbest parçacık için Dirac denklemi ve çözümleri. Elektromagnetik alandaki parçacık için Dirac denklemi. Spektrum çizgilerinin ince yapısı. Dirac denkleminden Pauli denkleminin elde edilmesi
Çekirdek ve radyasyon fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, radyasyon kaynakları, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu, X-ışınları, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar, Radyoloji, radyo terapi, nükleer tıp.
Radyasyonla maddenin etkileşimi, tesir kesitleri, Yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, Fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, Nötron etkileşim mekanizmaları, Radyasyon ölçümü, Detektörler türleri, Nükleer Spektroskopi, Verim, ayırma gücü, Nükleer elektronik, Nükleer istatistik, Radyasyondan korunma, Radyason biyolojisi, Radyasyon dozimetri
İletken polimerlerin temeli. İletken polimerlerin sınıflandırılması. İletken polimerlere teorik bakış. İleri polimerizasyon kavramları. İletken polimerlerin çözülebilirliği ve işlenmesi. İletken polimerler için yarı iletken modeller. İletken polimerlerin elektrokimyası. İletken polimerler için iletim modelleri. Yapısal görünüşler. Morfoloji. Fiber-film işlemleri. Kompozitler ve kopolimerler. Karakterizasyon yöntemleri ve çarpıcı sonuçlar. Piller, ışık yayan polimer diyotlar. Algılayıcılar. Electro–optik aletler. Yarıiletkenler.
Katıhal Fiziğinin Materyalleri ve Yöntemleri, Kristal yapı, Dalgaların Krıstaller tarafında kırınımı ve Ters örgü, Kristal Bağlanma ve Elastik Sabitleri, Örgü Titreşimleri ve Fononlar, Yalıtkanların Termal Özellikleri, Metalik Davranış ve Serbest Elektron Gazı Teorisi, Peryodik Potansiyel ve Enerji Bantları
Yerdeğiştirme ve zorlama (strain). Zorlama  (stress) ve dinamik denklemi.  Katıların elastik özellikleri. Kısaltılmış indis notasyonu. Sönüm. Akustik elektromagnetizma. Sınır koşulları ve karakteristik empedans. Güç akışı ve enerji dengesi. Kompleks Poyntings teoremi. Yönsemez (izotrop) ortamlarda akustik düzlem dalgalar. Yönser (anizotropik) ortamlarda akustik düzlem dalgalar. Yönser ortamlar için Christoffel denklemleri. Yavaşlık yüzeyleri. Parçacık, enerji ve grup hızları. Yönser ortamlarda akustik empedans. Pizzoelektrisite. Piezo elektrik  ortamlarda akustik dalgalar . Yansıma ve kırılma Akustik dalga kılavuzu. Akustik titreşici.
Elektriksel polarizasyon ve relaksasyon. Optik ve elektrooptik süreçler. Metal oksit kompozitler. Ferroelektrikler, piezoelektrikler ve pyroelektrikler. Elektretler. Elektriksel kontaklardan yük taşıyıcı enjeksyonu. Elektriksel iletkenlik ve fotoiletkenlik. Elektriksel deşarj ve kırılma olgusu. 
Matematiksel tanım. Akustik fononlar. Plazmonlar, optiksel fononlar ve polarizaton dalgaları. Magnonlar. Fermion alanı ve Hartree-Forck yaklaşımı. Polaronlar ve elektron-fonon etkileşimi. Süperiletkenlik. Bloch fonksiyonları. Brilliouin bölgeleri ve kristal simetrisi. Magnetik alandaki elektronun dinamiği. Magnetorezistans. Fermi yüzeyleri ve enerji bantlarının hesabı. Yarıiletken kristaller. Optik absorbisyon ve ekzitonlar. Metallerin elektrodinamiği. Metallerde akustik zayıflama. Alaşım teorisi. Kristallerde nötron difraksyonu. Green fonksyonları ve katıhal fiziğindeki uygulamaları.
Parçacıklar ve onların etkileşmeleri. Alanlar için Lagrange denklemleri. Noether teoremi. Skaler ve vektör alanları. Elektromanyetik alan. Dirac alanı. Spinör fonksiyonlarının dönüşümü. Dirac matrislerinin cebri. Yang.Mills alanları. Ayar dönüşümleri. Global ve yerel simetrilerin kendiliğinden bozunması. Goldstone bozonları. Higgs olayı. Kanonik kuantumlanma . Skaler, spinör ve elektromanyetik alanların kanonik kuantumlanması. Yol integrali kuantumlanması. Üretici fonksiyonel.
Fermiyon ve bozon alanlarının path integral kuantumlanması. Serbest skaler parçacık  propagatörü. Kuantum elektrodinamiğine (KED) giriş. KED’de Feynman kuralları. Ward özdeşliği. Abelyen olmayan alanların  kuantumlanması. Fadeev–Popov  yöntemi. Kovaryant ve kovaryant olmayan ayarlarda kuantumlanma. Slavnov–Taylor özdeşliği. Renormalizasyon grup denklemleri. Salam-Weinberg modeli.
Kuantum elektrodinamiği (KED) lagranjiyeni. Ayar dönüşümleri. Yol integrali (Path integral) kuantumlanma. Kanonik kuantumlanma. Elektromanyetik alanın kuantumlanma. Spinör alanların kuantumlanması. Foton ve elektron propagatörleri. Saçılma matrisi. Wick teoremi. KED’de Feynman kuralları. Trace teknolojisi. Bazı süreçlerin hesaplanması.
Tesir kesiti hesabı. Dirac matrisleri cebri . Compton saçılması. Elektron-pozitron annihilasyonu. Elektron öz-enerji ve foton öz enerji diyagramlarının bir ilmekli yaklaşımda hesaplanması. Tepe fonksiyonunun düzeltmeleri. Regülarizasyon ve renormalizasyon. KED’ de ek terimlerin (counterterms) hesaplanması. Ward Özdeşliği.
Genel kavramlar. Dirac gösterimi. İşlemciler ve özvektörlerin özellikleri. Kuantum Mekanik öngörüleri. Matris gösterimi ve temsiller. Koordinat, momentum ve sayı işlemcisi temsilleri. Heinsberg belirsizlik ilkesi. Shrödinger, Heinsberg ve etkileşme görünümleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamandan bağımsız pertürbasyon, Varyasyon yöntemi. Zeeman ve Stark Olayları, Zamana bağlı pertürbasyon. Adyabatik değişim ve ani pertürbasyon.
Kuark Modeli. SU(2) ve SU(3) simetrileri. Yang-Mills alanları. Abelyen olmayan ayar dönüşümleri. Kuantum Renk Dinamiği (KRD) lagranjiyeni. Chiral simetri. Yol integrali (Path integral) kuantumlanması. Fadeev-Popov yöntemi. Ayar koşulları. KRD’de Feynman kuralları. Öz-enerji diyagramlarının ve tepe fonksiyonlarının bir ilmekli yaklaşımda hesaplanması. KRD’ de ekterimlerin (counterterms) hesaplanması. Asimtotik özgürlük. BRST simetrisi.
Işığın madde ile etkileşimi, Lineer optik, Lineer olmayan optik, Lazerlerin çalışması için gerek ve yeter şartlar, Gauss formunda demetler ve rezonatör optiği, Periyodik yapılar, Optik ince filmler ve ızgaralar, Dalga kılavuzları ve bağlayıcılar, Non-lineer optik olaylar, Kuantum duvarlı yarıiletken yapılar, Lazerlerin mod-kilitlemesi, Atım sıkıştırma ve şekillendirme, Ultra-hızlı optik olaylar, Oto- ilgileşim (korelasyon) teknikleri, Uzaysal ve zamansal çözümler
Optik materyaller ve kutuplayıcı aletler, Fotonik bant aralığı materyaller, Non-lineer optik materyaller, lazer çeşitleri, düşük yoğunluklu kazanç ortamına sahip lazerler, yüksek yoğunluklu kazanç ortamına sahip lazerler, Femto-saniye lazerler, Atto-saniye lazerler, Fotonik aletler ve uygulamaları.
Bir parçacık olarak elektron. Bir dalga olarak elektron. Hidrojen atomu ve periyodik tablo. Bağlar. Metallerin serbest elektron teorisi. Katılarda bant teorisi. Yarıiletkenlerin temelleri. İletken ve yarıiletken polimer dielektrik malzemeler. Magnetik malzemeler.
Moleküler Fizikte Kullanışlı kavramlar, Molekül fiziğinde kullanılan matematiksel metodlar, Geometri optimizasyonu metodları ve potansiyel enerji yüzeyleri Moleküller Mekanik Metodları, Molekül fizinde kullanılan kuantum mekaniksel metodlar, Yarı-deneysel hesaplama metodları, Yarı-deneysel hesaplama metodlarının moleküllerde uygulamaları, Ab-initio metodları, Ab-initio metodlarının moleküllerde uygulamaları Yoğunluk fonksiyoneli teorisi metodları, Karma fonksiyoneller, Moleküler dinamiğe giriş, Moleküler parametrelerin hesaplanmasında kullanılan paket programlar.
İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı ve vektör modeli. Ayrı atom yaklaşıklığı. Birleşik atom yaklaşıklığı. Moleküler orbital teori. Hidrojen molekül iyonu ve Hidrojen molekülü. Moleküller için Hartree-Fock öz uyumlu alan yöntemi. Ligand alan Teorisi. Moleküllerin elektronik bant spektrumu.
Nükleer elektronik ölçüm cihazları, Düşük ve yüksek gerilim güç kaynakları, Darbe yükseltimi, Darbe seçimi, Zamanlama ve sayım modülleri, Analog-Dijital ve dijital-analog çeviriciler, Darbe biçim ayırımı, Çok kanallı analizör, NIM modülleri, CAMAC sistemleri, Hızlandırıcılar, Dedektör çalışma prensibi; Gazlı ve sitilasyon dedektörleri, Yarıiletken dedektörleri, Silikon dedektörleri, nötron dedektörleri, Veri analiz metodları.
Nükleer spektroskopi; Gama ve X-ışın spektroskopisi, Yüklü tanecik spektroskopisi, Nötron spektroskopisi. Nükleer düzey spin, parite ve ömür ölçümleri. Kararlı ve radyoaktif demetlerin üretimi. Radyoaktif iyon demetleri ile spektroskopi. Aktivasyon analizi. Eser element analizi. Hızlandırıcılarda kütle spektroskopisi. Alfa bozunumu uygulamaları. Tıpta ve materyal biliminde uygulamalar.
“Mathematica” programının tanıtımı. Parçacık fiziğinin temel kavramları. Tesir kesiti. Bozunma ve dallanma oranı hesabı. Jaxodraw programı ile Feynman diagramlarının çizimi. Paket program (Origin) kullanarak özel fonksiyonların grafiklerinin çizimi ve fit fonksiyonlarının bulunması.
Grup tanımı ve özellikleri. Grup temsilleri. Grup karakterleri ve indirgenebilir temsiller.  Lie grupları. N-boyutlu uzayda lineer gruplar. Galilei grubu. Lorentz ve  Poincare grupları ve uzay zaman simetrisi. Süreksiz simetriler (C,P,T). SU(N) grubu. Permütasyon grubu ve Young diyagramları.  U(1) grubu ve kuantum elektrodinamik. SU(2) ve kuarklar. SU(3) grubu ve kuantum  renk dinamiği. Dinamik simetriler.
Plazma parametreleri; Debye uzunluğu, plazma frekansı. Yüklü parçacığın elektrik ve manyetik alan içerisinde hareket denklemlerinin çıkartılması. Akışkan denklemeleri. Maxwell denklemleri. Plazma içinde elektromanyetik dalgalar. Plazma içinde radyasyon yayılımı. Plazma içinde parçacık yayılımı ve direnç. Plazmanın uygulama alanları; X-ışını lazerler. Plazma ölçme sistemleri.
Elektromanyetik denklemler, durgun akışkanlar, plazma eşitlikleri, Hartmann katmanları, Alfven teorem ve dalgaları, sıkıştırılabilir ortamlar, manyetostatik denge ve kararlılık, frozen alanları, MHD eşitlikleri, Lagrange formunda MHD ve korunum yasaları, MHD dalgalar, Manyetohidrodinamikte son gelişmeler.
Polimerlerin kimyasal yapısı ve polimerizasyon. Zincir düzenlenimi ve fiziksel yapı. Yönelme ve kristalinlik. Kristalin polimerler ve kristalizasyon kinetiği. Genel mekaniksel özellikler. Elastik ve viskoelastik davranışlar. Sıcaklık ve frekansın fonksiyonu olarak lineer viskoelastik davranış üzerine deneysel çalışmalar. Anizotropik mekaniksel davranış. Relaksasyon geçişleri. Makro ve mikro eşelde kompozit polimerler. Elektriksel ve optik özellikler. Yönelmiş polimerlerin üretimi ve karakterizasyonu. Sıvı kristal polimerler. Polimerlerin mekanik, termal ve elektriksel özelliklerinde kullanılan spektroskopik teknikler ve uygulama örnekleri
Polimerlerde elektriksel iletkenlik. Düşük boyutlu organik moleküllerde yapı ve yük oluşumu. Foto fiziksel özellikler. Enerji transferi ve foto iletkenlik. Organik katılarda fotovoltaik olay. Termal olarak uyarılmış boşalma akımı ile polimerlerin analizi. Polimer elektretler. Polimerlerin temas elektriklenmesi ve bunların elemine edilmesi. İletken polimerler ve  elektrokimyasal ve fiziksel özellikleri
Kuantum istatistik mekaniği. Bölüşüm fonksiyonunun path integral gösterimi. Sonlu sıcaklıkta skaler alanlar. Matsubara propagatoru. Sonlu sıcaklıklarda Dirac ve ayar alanları. Feynman diyagram tekniği. Termal Kuantum Elektrodinamiği’ne giriş. Debye perdelemesi ve plazma salınımları. Termal Kuantum Renk dinamiği. Kuark ve gluon özenerji diyagramlarının hesaplanması. Kuark-gluon plazma (QGP). QGP’ de perdeleme ve plazma salınımları. QGP Sinyalleri.
X ışınlarının oluşumu ve X-ışını  tüpü. X-ışınları spekturumu ve x ışınları soğrulması Filtreler. Powder ,Laue ve döner kristal yöntemleri. Film teknikleri. X-ışınları uygulamaları. Difraksiyon ile kimyasal analiz. Kristal yapı tayini. X-ışınlarının bir elektrondan saçılması. X-ışınlarının bir atomdan saçılması. X. ışınlarının Fourier analizi.
Özdirenç ölçme yöntemleri, Taşıyıcı ve katkı konsantrasyonunun ölçme yöntemleri, Temas direnci ve Schottky engel yüksekliği, pn eklemleri, Schottky engel diyotları, Transistörler, Mobilite ölçme yöntemleri, oksit ve arayüzey tuzakları, taşıyıcı ömrü, Optik karakterizasyon yöntemleri
Elektronik iletkenliğin bant teorisi. Yarıiletkenlerin temelleri. Çoğunluk taşıyıcılarının iletimi ve tekrar birleşimi. Basit yarıiletken eklemler. Çoklu eklemler ve arayüzey aletleri. Yüksek alan olayı ve sıcak elektron etkisi. Düzgün olmayan yapılar. Dielektrik ve optik özellikler. 
Organik ışık yayan diyotların ( OLED ) fiziği. Konjuge polimer tabanlı organik solar hücreler. Organik ince film transistorler. Plastik Elektronik Teknolojileri için n-kanallı organik transistör yarıiletkenler. Fotokromik diyotlar. Organik/Polimerik ince film hafıza cihazları. Konjuge polimer tabanlı bioalgılayıcılar.
Işık ve Maddenin Temelleri. Biyolojinin Temelleri. Işık-Doku Etkileşiminin Temelleri. Lazerlerin İlkeleri, Mevcut Lazer Teknolojisi ve Doğrusal Olmayan Optik. Fotobiyoloji. Biyogörüntüleme: İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar. Optik Biyosensörler. Genomik ve Proteomik için Mikrocihaz Teknolojisi. Akış Sitometri. Fotodinamik Tedavi. Doku Mühendisliği ve Işık. Lazer Cımbızlar ve Lazer Makaslar. Biyofotonik için Nanoteknoloji: Biyonanofotonik. Fotonik için Biyomalzemeler. Biyofotonikte Yenilikçi Yaklaşımlar
Giriş:Tarihçe,motivasyon.Dirac,Weyl ve Majorana spinörleri, Weyl spinörünün Lorentz dönüşüm özellikleri.Dirac ikilileri.Fierz özdeşlikleri, Süpersimetri cebiri, Süpersimetri cebirinin sonuçları. Kütlesiz N=1 SUSY çokluğu, Genişletilmiş süpersimetri, genişletilmiş çokluklar, Süpersimetrik serbest alan teori, alanların süpersimetrik dönüşümleri, etkileşimli Wess-Zumino modeli, nonrenormalizasyon teoremleri., Süper uzay ve super alanlar, SUSY nin lineer gösterimleri, super alanlar üzerindeki kısıtlamalar, Sol-elli ve sağ elli kiral super alanlar, kiral super alanların çarpımları, süpersimetrik modellerde Lagranjiyen, Süper potansiyel, digger alanlar cinsinden F-terimi, Kiral super alanlar durumunda kendiliğinden süpersimetri kırınımı, O’Raifeartaigh modeli, spinorsel simetri için Goldstone teoremi, Vektör super alanlar, vector super alanının bileşen alanlarının SUSY dönüşümleri, ayar dönüşümlerinin süpersimmetrik genelleştirilmesi, Süperalan alan şiddeti ve ayar alanları için kinetic terim, vector ve kiral super alanların ayar invariant etkileşmeleri. Kiral super alanlar için kütle terimi., Kendiliğinden ayar simetri kırınımı, süpersimetrinin kendiliğinden kırınımı,Fayet-Iliopoulos metodu,süpersimetrik abelyen olmayan ayar dönüşümleri. Ayar dönüşümlerinin abelyen olmayan genelleştirilmesi,SUSY ve ayar kovaryant türevler,abelyen olmayan supersimetrik ayar bağ, abelyen olmayan süperalan alan şiddeti,abelyen olmayan ayar-kiral süperalan etkileşmeleri.Minimal süpersimetrik standart modelin parcaçık içeriği, Minimal süpersimetrik standard model için kinetik,ayar-kiral etkileşmeler ve Yukawa Lagranjiyen, Skaler potansiyel ve minimumu.Ayrık simetriler,R-pariti.R-simetrisi, soft süpersimetri kırınım terimleri, Minimal süpersimetrik standard model için kinetik,ayar-kiral etkileşmeler ve Yukawa Lagranjiyen, Skaler potansiyel ve minimumu.Ayrık simetriler,R-pariti.R-simetrisi, soft süpersimetri kırınım terimleri, Global eylemden yerel eylemi bulmak için Noether prosedürü, süperkütleçekim çokluğu, pür süperkütleçekim için Lagranjiyen, süpergraviti çokluğu için SUGRA dönüşümleri,SUGRA Wess-Zumino modeli,süpergraviti çokluğunun kiral ve vector super alanı ile kuplajı
Temel etkileşmeler ve temel parçacıklar, Simetri kavramı, Parite kavramı, CP bozulması ve osilasyonlar, CPT simetrisi, Lorentz ve Poincare grupları, Klein-Gordon denklemlerinin serbest parçacıklar için çözümü, Dirac denklemlerinin serbest parçacıklar için çözümü, Skaler alanlar için kuantumlanma, Fermiyonik alanlar için kuantumlanma, Feynman diyagramları yoluyla pertürbasyon yöntemi ve tesir kesidi hesaplanması, Abelyen olan ve olmayan ayar teorisi kavramı, Ayar dönüşümleri, Ayar değişmez Lagranj fonksiyonları
Frensel yasaları, yansıma, geçirme ve kırılma prensipleri, difraksiyon teorisi, difraktif optik elementlerin elektromagnetik analizi, difraktif mercek tasarımı, difraksiyon ızgaralarının tasarımı, difraktif optik elementlerin üretim tekniklerinin araştırılması, difraktif optik elementlerin test edilmesi.
Hata ve çeşitleri veri hataları, Kesme hataları, Yuvarlanma hataları. En küçük karelerle yaklaşım. İnterpolasyon. Lagrange ve Hermite polinomları. Chebyshev ve Newton Polinomları. Sayısal Diferansiyelleme ve Sayısal İntegralleme. Extrapolasyon. Yamuk ve Simpson yöntemiyle sayısal integralleme. İki katlı integraller için Sayısal yöntemler. Newton ve Gauss Sayısal İntegralleme formülleri. Lineer cebirsel denklemler sisteminin Sayısal çözüm yöntemleri. Direkt yöntemler: QR ayrışımı, Gauss-Eliminasyonu, Cholesky ayrışımı. İterasyon yöntemler: Basit-İterasyon yöntemi, Jakobi ve Gauss-Seidel yöntemleri. Lineer olmayan denklemlerin Sayısal çözüm yöntemleri: Bisection yöntemi, Kiriş yöntemi Newton yöntemi Sabit nokta yöntemi. Adi diferansiyel denklemler için Sayısal yöntemler: Euler yöntemi, Runge-Kutta yöntemleri. Yakınsaklık ve Stabilite. Varyasyonel yöntemler. Ritz yöntemi ve yakınsaklığı. Galerkin yöntemi, En küçük kareler yöntemi. Sonlu fark denklemlerinin elde edilmesi. Eliptik , Parabolik ve Hiperbolik denklemler için Sonlu fark şemaları ve bunların çözüm yöntemleri. Açık ve Kapalı şemalar. Crank-Nicolson yöntemi. Kararlılık analizi. Courant koşulu.
Bu derste diferansiyel formlar, Grassmann cebiri: dış çarpım ve wedge çarpımı, Hodge ikililigi: dış ture, pull back altındaki davranış, Stokes teoremi, grupların manifoldlar uzerindeki etkisi, tanımlar ve grup etkilerinin temel ozellikleri, homojen uzaylar ve eş-kume uzaylari, grublarda sol ve sag etkiler, grup gosterimleri, Lie grublarının geometrisi, sağ ve sol invariant vector alanları, exponansiyel gosterim, Maurer-Cartan denklemleri, bağlar ve Lie grublarında metrikler, Lie grublarında jeodezikler ve auto paralellikler, lif demetleri, lif demetlerinin tanımı, temel lifler, vektor demetleri, birlesik demetler, demetler uzerindeki baglar, eğrilik ve Cartan denklemleriyle ilgili detaylı bilgi verilir.
Termal buharlaştırma. Lazerle işlem. İnce filmlerin temel özellikleri. İnce film büyütmesi. İnce filmlerde reaksiyonlar ve yayılma. İnce filmlerin mekanik özellikleri. İnce filmlerin elektrik özellikleri. İnce filmlerin magnetik özellikleri. İnce filmlerin optik özellikleri. Yarıiletken polimerlerin yapısı. Yarı iletken polimer elde etmenin sentetik yöntemleri. Yarıiletken polimerlerde taşınım/enjeksiyon. Konjuge polimerlerde yük taşınımı ve enjeksiyonu.