Makine Mühendisliği Anabilim DalıBakım işlemi, doğuşu ve tarihsel gelişimi, bakım yöntemlerinin tipleri, planlı bakım yöntemleri, koruyucu bakım (periyodik bakım), kestirimci bakım (uyarıcı bakım), proaktif bakım (önleyici bakım), bilgisayar destekli bakım uygulamaları, termografi, yağlayıcı analiz yöntemleri ve kullanılan cihazlar (elemanter aşınma analizi, kirlilik analizi, ferrografi), titreşim analiz yöntemleri ve kullanılan cihazlar (spektrum analizörleri, rulman dedektörleri). bakım planlaması ve organizasyonu, uygulanacak bakım yöntemlerinin tespiti, çeşitli sistemlerdeki bakım uygulamaları (rulmanlar, dizel motorlar, dişli kutuları, hidrolik sistemler).
Biyokütle enerji potansiyeli. Biyokütle türleri. Biyokütlenin yapısı ve özellikleri. Biyokütle yakma teknolojileri. Fiziksel dönüşüm prosesleri. Biyokütlenin gazlaştırılması. Biyokütlenin sıvılaştırılması. Biyokütleden aktif karbon üretimi. Oksijen içeriği yüksek sentetik sıvı yakıtların üretimi. Mikrobiyal dönüşüm. Organik kimyasalların üretimi.
Caddelerin ve raylı yolların düzgünsüzlüklerinin matematik olarak kavranması, Konfor ve seyir emniyeti kavramları, kriterleri, Taşıt modelleri, frekans cevapları, İki akslı (Yarım) taşıt modeli, Kuplaj kütlesi, Rastlantısal düzgünsüzlüklü yolda çeyrek taşıt modelinde dataların etkisi, Standart asılışta optimizasyonun sınırları, Non-lineer karakterlerin etkisi, aktif tekerlek asılışları, Rastlantısal düzgünsüzlüklü yolda iki akslı taşıtta dataların etkisi.
Tarifler, genel bilgiler, işlem değişkenleri. Dövme makineleri: hidrolik, mekanik ve vidalı presler, çekiçler. Açık kalıpla dövme. Kapalı kalıpla çapaklı dövme. Yatay dövme(yığma). Elektro-yığma. Dövme haddeleri ile şekillendirme. Soğuk vurma(kafa şişirme). Soğuk ekstrüzyon. Orbital dövme.
Termodinamik Yasaların İrdelenmesi. Termodinamiğin İkinci Yasası Ve Sıcaklık Ölçeği. Entropinin Artması İlkesi Ve Doğal Süreçler. Ekserjinin Tanımlanması Ve Değişik Enerji Türlerinin Ekserjilerinin Hesaplanması. Thermofiziksel Ve Kimyasal Ekserjinin Tanımlanması. Kapalı Ve Açık Sistemlerde Ekserji Analizi Ve Ekserji Kaybı. Isı Geçişinden Dolayı Ekserji Kaybı Bağıntılarının Elde Edilmesi. Boru Veya Kanallarda, Basınç Kaybı Ve Isı Gecisinden Dolayı Ekserji Kaybı Bağıntıları. İki , Üç Boyutlu Kartezyen Ve Silindirik Koordinatlarda Akış Ve Isı Geçişinden Dolayı Ekserji Kaybı Bağıntıları. Isı Değiştirgeçlerinde Ekserji Analizi. Ekserji Maliyeti. Ekserjiyi İçeren Termoekonomik Optimizasyon.
Giriş ve genel kavramlar, Gerilme ve genleme, Kartezyen koordinatlarda gerilme ve gerilme bileşenleri, Polar koordinatlarda denge denklemleri, Bir noktadaki üç boyutlu gerilme hali, Genleme ve genleme bileşenleri, Uygunluk denklemleri, Gerilme –genleme denklemleri, Termoelastik denklemler, St Venant prensibi, İki boyutlu elastisite problemleri, Düzlem şekil değiştirme, Düzlem gerilme, Genelleştirilmiş Hook kanunları, Elastisite sabiteleri ve bu sabiteler arasındaki ilişki, Virtüel iş, Airy gerilme fonksiyonu, İki boyutlu problemlerde gerilme fonksiyonunun çözümü, Gerilme fonksiyonunda süperpozisyon, Kirişleri eğilmesi, Süreksizliklerde oluşan gerilmeler, Dairesel olmayan çubukların burulması, Manbran analojisi, Eksenel simetrik elemanlarda gerilme analizi, Kalın cidarlı basınçlı kaplar, Eksenel gerilme ve genlemeler, Birleşik (Kompaund) silindirler, Dönen silindir ve diskler, Dönen basınçlı silindirler, Birleşik (Kompaund) silindirler, Dönen silindir ve diskler, Dönen basınçlı silindirler.
Aşınmaya giriş; Aşınmanın tanımı, aşınmanın ekonomik önemi ve tribolojik system, yüzey topoğrafyası, temas halindeki yüzeyler, sürtünme. Endüstriyel aşınma mekanizmaları; abrazif aşınma, kayma aşınması, tribokimyasal aşınma ve yüzey yorulması. Aşınmayı etkileyen faktörler; tasarım özellikleri, işlem şartları, aşındırıcı tanecik özelliği, malzeme özellikleri. Aşınma deney yöntemleri; sınıflandırılması, alan ve model deneyleri, çeşitli standard aşınma deney düzenekleri, uygun aşınma test seçimi. Aşınan yüzeylerin incelenmesi. Aşınma dirençli malzemeler; Ostenitik manganlı çelikler, yüksek kromlu beyaz dökme demirler, yalın karbonlu çelikler. Tribolojide yüzey mühendisliği; yüzey değişimi ve yüzey kaplamalar. Tribolojide termokimyasal yöntemler; sınıflama, termokimyasal işlemli tabaların tribolojik özellikleri. Tribolojide ısıl püskürtme; ısıl püskürtme yöntemleri, ısıl püskürtülmüş kaplama tabakalarının tribolojik özellikleri, ısıl püskürtme yöntemlerinin endüstriyel uygulamaları.
Mukavemetin Temel Kavramları, Gerilme Analizi, Şekil Değiştirme Analizi, Deneysel Gerilme Deneysel Ölçü Aletlerinin tanıtılması,Analizi Yöntemleri Uzama Teli (Strain Gage) İle Şekil Değiştirme ve Gerilme Ölçüm Yöntemi, Uzama Teli Tipleri Ve Rozetleri, Ölçme (Wheatstone Köprü) Devreleri, Uzama Tellerinin Gerilme Analizi Dışında Kullanımları, Fotoelastisite İle Şekil Değiştirme Ve Gerilme Ölçüm Yöntemi, Fotoelastisitede Kullanılan Statik Ölçme Teçhizatları, Fotoelastisitede Kullanılan Dinamik Ölçme Teçhizatları, Fotoelastiste Yönteminde Model İçin Benzeşim Yasaları, Teorik Ve Deneysel Sonuçların Karşılaştırılması.
Pompalar hakkında genel bilgiler, Pompa tiplerinin seçimi, Pompa deneyleri, Besleme pompaları, Buhar kazanları ve nükleer santrallerde kullanılan sirkülasyon pompaları, Boşaltma pompaları, Sulama pompaları, Kondanser sirkülasyon pompaları, Lağım suları, Hamur, çamur pompaları, Tarak pompaları, Kimya endüstrisinde kullanılan pompalar, Yüksek viskoziteli sıvılarda kullanılan pompalar (yağ pompaları), Biriktirmeli Hidro-elektrik tesis pompaları, Foraj pompaları, Seyyar pompalar, Kendinden emişli pompalar, Pompa uygulamalarında dikkat edilecek hususlar.
Akışkan gücüne giriş. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde enerji ve güç, Pompalama teorisi, Pompaların sınıflandırılması, Hidrolik silindir ve motorlar, Hidrolik ve pnömatik sitemlerde valfler ve diğer kontrol elemanları, Hidrolik ve pnömatik devre dizaynı ve analizi, Mantıksal akış kontrol sistemleri, Hareketli parça mantık devreleri, Akış güç sistemlerinin akışkanla kontrolü, Akış güç devrelerinin elektrikle kontrolü, Elektrohidrolik servo sistemler,
Hata çözümlemesi. Problu basınç-akış-sıcaklık ölçmeleri. Veri toplama ve değerlendirme. Sıcak tel ve sıcak film anemometrisi. "Laser"ler. "Laser-Doppler" hız ölçeri. Optik akış görünürleştirme ve sıcaklık ölçme yöntemleri. Akışkan içine, yabancı maddeler veya enerji katarak, akışı görünürleştirme yöntemleri. Deneysel modelleme. Rüzgar tünelleri.
Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırım (benzerlik). Isı ve kütle yayılımı: Özelikler ve mekanizmalar. Katılarda ve laminer akış durumunda 1-boyutlu derişiklik dağılımları. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok-boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi.
Yüzeyin ışınım özellikleri, şekil faktörü, gri yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, sayısal hesap yöntemleri, cfd paketinde ışınımın modellenmesi, gaz ışınımı
Buji ateşlemeli motorların performans değerleri, buji ateşlemeli motorların elektronik kontrolü ve yönetimi, elektronik kontrol ünitesi ve algılayıcıların tasarımı ve çalışması, elektronik yakıt püskürtme sistemleri, elektronik ateşleme sistemleri, değiş ken valf zamanlaması ve açılması sistemleri, fakir yanmalı buji ateşlemeli motorlar, buji ateşlemeli motorların eksoz emisyonları ve kontrol sistemleri, hibrid motor teknolojisi.
Akış kinematiği. Viskoz akış korunum denklemleri. Vortisite (çevrim) transport denklemi. Düşük Reynolds sayılı akışlar. Viskoz akış problemlerinin analitik çözümleri. Laminer sınır tabaka. Benzerlik çözümleri. Momentum Integral formülasyonu. Laminer jetler, serbest kayma tabakaları. Akış kararsızlığı ve türbülansa giriş.
Temel Bilgiler (Sürekli ortamlar mekaniğine giriş, Stres, denge, gerilme-genleme-termoplastik etkiler), Tansör Analizi (Toplama, indis gösterimleri), Sürekli Ortamlar Kinematiği, Gerilme Tansörü, Lineer Elastik Katı Modeli, Viskoz Akışkanlar Modeli, Elastik Malzeme Deformasyonu, Inelastık Malzeme Deformasyonu, Nonlineerlik (zamana ve hıza bağlı viskoelastik/viskoplastik sürünme,gevşeme), Durum Değişkenli Yeni Malzeme Modelleri ve Uygulamaları.
Temel Bilgiler (Stres, Denge, Gerilme-Genleme-Termal Etkiler-Rayleigh Ritz Metodu-Galerkin Metodu), Matrix Cebri Ve Gauss Eliminasyonu, 1 Boyutlu Lineer Problemler (Koordinatlar, Şekil Fonksiyonları, Quadratik Fonksiyonlar),2 Boyutlu Lineer Problemler (Modelleme, Sınır Şartları), Aksisimetrik Katıların Sonlu Elemanlarda Modellenmesi, Çözümü, 2 Boyutlu İzoparametrik Elemanlar, 3 Boyutlu Gerilme Analizi Problemleri,Dinamik Denklemlerin Sonlu Elemanlar Metoduyla Cözümü, Preprosesörler, Çözümleyiciler Ve Postprosesörler, Nonlineer Problemlere Giriş, MATLAB ile programlama.
Termodinamik prosesler. İdeal ve gerçek gazlar ve karışımları.Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasalarının irdelenmesi ve mühendislik uygulamaları.Termodinamiğin ikinci yasası, kullanılmasının gerekliliği ve mühendislik uygulamaları. Entropi, tersinirlik, tersinmezlik. Süreçlerin Termodinamik analizi. Kapalı ve açık sistemlerde iş potansiyelinin incelenmesi. Termodinamik denge, koşulları ve termik, mekanik ve kütle akımı denge koşullarının incelenmesi ve uygulamaları. Termodinamik sistemlerin kararlılığının incelenmesi. Termodinamik potansiyeller, iç enerji, Entalpi, Gibbss ve Helmhaltz potansiyelleri. Maxwell bağıntıları ve termodinamik kare, termodinamikte kullanılabilecek diğer önemli bazı bağıntılar.
Kaynak yöntemlerine genel bakış, ergitme esaslı kaynak yöntemleri, basınç esaslı kaynak yöntemleri (katı faz kaynak yöntemleri). Kaynağın fiziği. Kaynakta ısı akışı. Kaynak banyosundaki olaylar, kaynak metalinin gaz absorbsiyonu, kaynak metalinde yapı ve segregasyonlar. Kaynakta ısıl çevrim. Kaynakta artık gerilmeler. Soğuma sırasındaki metalurjik dönüşümler, ısıdan etkilenmiş bölge (IEB) ve soğuma sırasında IEB’deki değişimler. IEB özelikleri ve mikro yapısı. Kaynağın ısıl işlemi. Kaynak dikişinde sertlik ölçmeleri. Kaynakta çatlama ve kırılma, kırılma tokluğu, kırılma tokluğu deneyleri. Kaynak kabiliyeti ve kaynak kabiliyeti deneyleri.
Genel mukavemet bilgisi. Kaynaklı konstrüksiyonlar ve DIN 18800, DIN 15018 ANSI/AWS D1.1’e göre mukavemet hesapları (kaynak dikişlerinin tasarımı ve hesaplanması), Yükleme türleri, statik ve dinamik zorlanmalar. Kaynaklı konstrüksiyonların yorulması, çentik etkisi, işletmedeki mukavemet ve gevrek kırılma emniyeti. Kaynaklı konstrüksiyonların korozyonu, kaynaklı konstrüksiyonlarda gerilmeli korozyon. Kaynağa uygun konstrüksiyon örnekleri (Kalın cidarlı taşıyıcılar, kafes sistemleri, çerçeve yapılar, kaplar, dayamalar ve boru bağlantıları. Alüminyum konstrüksiyonlar. Kaynaklı yapılarda açışal çarpılmalar ve önlenmesi. Kaynak planı, kaynak kuralları. Kaynak konstrüksiyonunda kalite kontrol olanakları ve sınırları.
Kırılma Mekaniği ve Genel Kavramlar, Yükleme Türleri, Kırılma Mekaniği, Kırılma Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi, Malzemenin Teorik Mukavemet Değeri, Gerilme Yığılması, Mikro Çatlaklar Ve Griffith Modeli, Lineer Elastik Kırılma Mekaniği, Enerji Dengesi Yaklaşımı, Gerilme Şiddeti Yaklaşımı, (G) İle (K) Arasındaki İlişki, Elasto-Plastik Kırılma Mekaniği, Çatlak Ucu Plastik Bölge, Çatlak Ucu Plastik Bölgenin Hesaplanması, Kalınlık Etkisi, Düzlem Gerilme-Düzlem Genleme, Kırılma Tokluğu Deneyleri, Düzlem Genleme Kırılma Tokluğu, Numune Boyutları,KIC Test Prosedürü, Kuvvet-Deplasman Analizi Ve KIC’nin Hesaplanması, Elasto-Plastik Kırılma Tokluğu Deneyleri, (CTOD) Metodu, (J) İntegrali, (R) Eğrileri, Statik Kırılma Tokluğu Deneyleri, Standart JIC T Testi, Üç Nokta Eğme Deneyi, Kompakt Çekme Deneyi, Çift Ankastre Kiriş Test Tekniği, Dinamik Kırılma Mekaniği,Dinamik Enerji Dengesi, Çentik Darbe Deneyi, Enstrumante Edilmiş Charpy Darbe Deneyi, Çatlak Durdurma Testi, Kırılma Tokluğuna Etki Eden Parametreler, Çatlak İlerleme Mekanizmaları, İnceleme Teknikleri, Makroskobik İnceleme, Mikroskobik İnceleme, Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Yorulma, Yorulma İle İlgili Temel Tanımlar, Yorulma Kırılmasını Kolaylaştıran Etkenler, Kırılma Mekaniğinin Yorulma Kırılmasına Uygulanışı, Çevresel Etkiler Ve Gerilmeli Korozyon, Sürünme, Sürünme Eğrisi, Sürünme Testleri, Problemler, Dersi İçi Semineri
Türkiye ve Dünyada korozyon ve Önemi, Korozyon Mekanizmaları, Korozyon Çeşitleri, Korozyondan Korunma Yöntemleri Temel İlkeleri, Metalik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Plastik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Akıllı Malzemeler, Biomedikal Malzemeler ve Nano Malzemeler Gibi Endüstride Kullanım alanı bulan Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi/Otomotiv Endüstrisinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Enerji ve İletim Sistemlerinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Boru Hatlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Deniz Taşıt Araçlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Hava ve Uzay Taşıtlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi/ Elektrik ve Elektronik Cihazlarda Görülen Korozyon Problemleri ve Önlenmesi
Metallerin kaynak kabiliyeti ile ilgili genel kavramlar. Metallerin kaynağında kaynak bölgesinin incelenmesi (kaynak metali ve ısıdan etkilenmiş bölgedeki metalurjik dönüşümler). Karbon eşdeğeri ve çatlama parametresinin tanımı, sertlik artışı ve öntav kavramı. Karbonlu ve az alaşımlı çeliklerin kaynak kabiliyeti. Az alaşımlı yüksek mukavemetli (HSLA veya ince taneli çelikler) çeliklerin kaynak kabiliyeti. Kaplı çeliklerin kaynak kabiliyeti. Kazan saclarının kaynak kabiliyeti. Paslanmaz çeliklerin ve yüksek sıcaklığa dirençli çeliklerin kaynak kabiliyeti. Soğukta tok çeliklerin kaynak kabiliyeti. Sert manganlı ostenitik çeliklerin kaynak kabiliyeti. Takım çeliklerinin kaynak kabiliyeti. Dökme demirlerin kaynak kabiliyeti. Demirdışı metallerin (Al ve al alaşımları, Cu ve Cu alaşımları, Ni ve Ni alaşımları, Ti ve Ti alaşımları) kaynak kabiliyeti
Plazma arkı ile kaynak ve kesme, esasları ve uygulama alanları. Elektron ışını ile kaynak,esasları ve uygulama alanları. Laser ışını ile kaynak, esasları ve endüstriyel uygulama alanları. Elektrocuruf kayynağı. Termit kaynağı. Elektrik direnç kaynak yöntemleri; direnç nokta kaynağı ve kaynak parametrelerinin kaynak kalitesine etkilerinin incelenmesi, kabartılı kaynak, direnç dikiş kaynağı, yakma alın kaynağı. Sürtünme kaynağı ve endüstriyel uygulamaları. Sürtünen elemanla birleştirme kaynağı, esasları ve uygulama alanları. Difüzyon kaynağı ve endüstriyel uygulamaları. Kaynak robotları, robotların programlanması, kaynak yeri izleme sistemleri. Tamir bakım kaynağı. Kaynak ve yapıştırma kombine bağlantıları.
Üç Eksenli Gerilme Durumu, Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu, Değişim (Varyasyon) Hesabı, Virtüel İş ve Enerji Prensipleri, Ritz Metodu, Ağırlıklı Kalan Metodları, Betti-Maxwell Karşıtlık Tesir Katsayıları,Teoremi, 9. Castigliano Teoremleri, Toplam Potansiyel Enerji Prensibi, Komplemanter Enerji Prensibi.
Temel Kavramları, Ölçme Aletlerinin Uygulama Alanları, Ölçme Aletlerinin Fonksiyonel Tanımları, Deney Cihazlarının Uygulama Alanları, Performans Karakteristikleri, Deney Planlaması, Isıl, Fiziksel Ve Mekanik Ölçümler (hareket, kuvvet, moment, güç, basınç, ses ölçümü vs.), Ölçmenin Değerlendirilmesi, Hata, Belirsizlik Analizi Ve İstatistiksel Yöntemler.
Genel tanım ve kavramlar - Doğrusal ve Doğrusal olmayan sistemler - Sistemlerle ilgili verilerin toplanması – Fiziksel ve matematiksel modeller – Enerji, kütle ve konponent dengeleri – Doğrusal olmayan sistemler için doğrusallaştırma teknikleri – Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm teknikleri – Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon teknikleri – Çoklu korelasyon – Kolerasyon indisi ve güvenilebilirlik – Ekonomik analiz modelleri – Boyut analizi – Bilinen algoritmaları incelemek ve kullanmak – Algoritma geliştirmek – Problemin programını yazmak – Algoritma ve yazılım hatalarını minimize etmek – Bilgisayar çıktılarını yorumlamak – Örnek problemler.
Nanoakışkanın tanımı, nanoakışkanların üretilme yöntemleri, nanoakış için geliştirilmiş tek fazlı ve iki fazlı modeller kullanarak yönetici denklemlerin çözümü, kütle, momentum ve enerji denklemleri, sınır şartları ve boyutsuz parametreler. Nanoakışkanların ısı transferine olan etkileri, nanoakışkanlar için geliştirilmiş ısı iletim katsayısı modelleri
Tasarım optimazyonu problem tanımlanması, amaç fonksiyonu, tasarım değişkenleri, tasarım kısıtlamaları (fizibilite, kapalılık, doğrusallık, nonlinearite), matematiksel modeller, grafik yaklaşımlar, optimum tasarım problem örnekleri, optimum tasarım,doğrusal programlama metotları, sınırsız doğrusal olmayan optimizasyon, sınırlı doğrusal olmayan optimizasyon, sayısal çözüm teknikleri pratik mühendislik problemlerinin çözüm örnekleri.
Tanımlama, genel kavramlar, kullanılma yerleri, planet mekanizmalarının kinematiği, güç akışı ve dağılımı, planet mekanizmalarının tipleri, basit planet mekanizmaları (temel terimler, devir sayıları, momentler), iç ve dış güç dağılımları, verim bağıntıları, montaj şartları, karmaşık planet mekanizmaları, seri bağlanmış karmaşık planet mekanizmaları, paralel bağlanmış karmaşık planet mekanizmaları, elemanter bağlanmış planet mekanizmaları ve tipleri, elemanter bağlanmış planet mekanizmalarında güç akışı ve dağılımı, planet mekanizmaların konstrüksiyon özellikleri, planet mekanizmaların endüstrideki uygulama örnekleri, sayısal uygulama örnekleri.
Plastisite: Çekme Ve Basma Diyagramları, Bauschinger Etkisi, Ludwig Denklemi, Malzeme Özelliklerine Etkiyen Faktörler, Teorik Kayma Dayanımı, Kristal Kusurları, Kayma Sistemleri, Kayma Çizgileri Ve Bantları, İkizlenme, Anizotropi. Elastisite. Akma Kriterleri. Basit Uygulamalar: Millerin Burulması, Kalın Borular, Kalın Cidarlı Küreler. Ekstrüzyon Ve Çekme. Haddeleme. Dövme. Saç İşleme Yöntemleri.
Kompozit malzemelere giriş, Takviye malzemeleri, Polimer matrisler, PMK’lerin üretimi, laminanın mikromekanik analizi, laminanın makromekanik analizi, laminatların makromekanik analizi, Laminat tasarımı, PMK’lerin hasar analizleri, PMK’lerin tahribatsız muayeneleri, PMK’lerin birleştirilmeleri, PMK’lerin uygulama alanları, Özel konular.
Rastgele titreşimlere giriş ve konunun önemi,Ergodik rastgele prosesler, en küçük kareler, olasılık, Gaussian ve Rayleigh dağılımları,Olasılık yoğunluğu ve uygulamalarında rastgele data,Autokorelation fonksiyonu, Güç spektral güç yoğunluğu fonksiyonları, dar ve geniş bant rastgele prosesler,Ortak olasılık dağılımı ve uygulamaları,ÇSD sistemlerin rastgele fonksiyonlara tahrik yanıtları ve paket programlar ile çözümlemeteknikleri,Sürekli sistemlerin rastgele fonksiyonlara tahrik yanıtları ve paket programlar ile çözümleme teknikleri,
Endüstriyel malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve taşıma esnasındaki davranışları, sürekli taşıma makinalarının sınıflandırılması, bantlı konveyörler, kovalı elevatörler, salınımlı ve titreşimli taşıma makinalarının hesaplama esasları. Hidrolik ve pnömatik taşıma makinalarının çalışma prensipleri.
Çok serbestlik sistemlerin modellenmesi, Çok serbestlik sistemlerin analizi ve cevaplarının bulunması, Tabii frekans analizinde sistemler için muhtelif çözüm yöntemlerinin tanıtılması, Sürekli ortam titreşimlerinin analizi, dalga denkleminin eldesi, kısmi diferansiyel denklemin çözümü, Dalga denklemi ve sicimlerin yanal titreşimleri, Bir çubuğun boyuna titreşimi ve dalga denklemi, Dalga denklemi ve şaftların burulma titreşimleri, Kirişlerin yanal titreşimleri, Şaftların dolanma hareketleri, Kirişlerin üzerlerindeki parçalı yükler atındaki yanal titreşimleri
Metal Kesme İşlemi Karakteristikleri, Kesme İşleminde Kuvvetler Ve Isı, Aşınma Ve Aşınma Kriterleri, Takım Malzemelerinin Klasifikasyonu, Yüksek Hız Çelikleri, Sert Malzemeler (Set Metaller-Oksiteramik), Süper Sert Malzemeler, (Kübik, Bortitrür, Elmas) Son Gelişmeler (Sert Kaplamalar, “CVD,PVD”, Camlaştırma), İşlenebilirlik Ve Değişik Malzemelerin İşlenebilirlik Karakteristiği,
Talaşlı işlemlerde ileri teknoloji araçları, Kesici takımlar, Metal kesicilerin tanımlanması, Çeşitleri ve standartları, Talaş kaldırma tekniğinin kavramları, Takım kesme kama geometrisi, Talaş kaldırma olayının geometrisi ve hareketleri, Talaş kaldırma kabiliyeti, Kesici takımlara uygulanan yüzey işlemleri, Ekonomik kesme şartlarının belirlenmesi, Soğutma sıvıları, Kesici takımlarda ömür, Kesici takımların bilenmesi, Kesici takım bileme esasları, Teçhizatlar ve kullanılan işletme malzemeleri
Ürün veya teknik yapıt fikrinin oluşması, Konstrüksiyonda sistematik yaklaşım ve sistemin tanımlanması, Kavramsal tasarım süreci, Fonksiyonel sentez veya tasarım, Fiziksel etki taşıyıcılar için çözüm arama metodları, Alternatif tasarımların değerlendirilmesi, Ürün geliştirme, Montaja dayalı tasarım, Tasarımda malzeme ve üretim yönteminin seçimi, Ürün tasarımı uygulamaları
Termal Analizin Temel Prensipleri ve Termal Analiz Cihazları / Diferansiyel Termal Analiz (DTA), Termogravimetrik Analiz (TGA), Diferansiyel Termogravimetri (DTG), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) / Termal Analiz Yöntemleriyle İnorganik Malzemelerin Termal Davranışları / Metal ve Alaşımların Kantitatif Analizleri / Isı Etkisiyle Oluşan Yapı Değişimleri / Spesifik Isı Kapasitelerinin Belirlenmesi / Organik Malzemeler, Polimer Bileşikler, Biyolojik Malzemeler ve Katı yakıtların Termal Analizi / Kalorimetrik Ölçümler / Kimyasal Reaksiyon Kinetiklerinin Belirlenmesi / Çeşitli Endüstri dallarında Termal Analiz Uygulamaları (Yapı Malzemeleri, Cam ve Seramik Endüstrisi, Mineral Endüstrisi, Plastik ve Kauçuklar)
Dizayn için genel tanım ve kavramlar. Çalışılabilir sistemlerin tanımlanması. Akışkanlarla ilgili ekipmanların seçimi. Isı değiştirgeçlerin dizaynı. Sistem simülasyonu. Optimizasyon teknikleri. Lineer, dinamik programlama. Araştırma metotları. Örnek problemler.
Ürün geliştirmenin esası ve amacı, Eşzamanlı Mühendislik Dizayn Metodolojisi, Ürün Tasarımı ve Geliştirmede Kalite Fonksiyonu Açınımı, Ürün geliştirmede Çapraz Fonksiyonel Ekipler, Ürün tasarımı ve Geliştirme Stratejileri, Ürün tasarımında ve geliştirmede bilgisayara uygulamaları, İmale edilebilirlik ve Montaj için tasarım, Virtüel Ürün Geliştirme, Otomotive endüstrisinde modern ürün geliştirme yaklaşımları, Tasarım Doğrulama ve Geçerli Kılma
Sıkıştırılabilir viskoz akışın temel denklemleri, süreklilik, Navier-Stokes ve enerji denklemleri, sınır şartları, boyutsuz parametreler, Newtonien viskoz akış denklemlerinin çözümü, Couette ve kapalı kanal akışları, Poiseuille akış, daimi olmayan akışlar, benzeşim çözümleri, laminer sınır tabakalar ve denklemleri, düşük Reynolds sayısı (sürükleme) akışları, türbülanslı akışa giriş.
Konveksiyon ve difüzyon, Zamandan bağımsız bir boyutlu Konveksiyon ve difüzyon denklemi, analitik çözümü, Upwind yaklaşımı, daha yüksek mertebeden yaklaşımlar, hibrid yaklaşımı, nümerik difüzyon ve nümerik dispersiyon. Akış alanının hesaplanması. Süreklilik denkleminin gösterimi. Momentum denklemleri basınç gradyeni terimi. Basınç düzeltme denklemlerinin türetilmesi, SIMPLE, SIMPLER ve SIMPLEX basınç düzeltme algoritmaları. Sıkıştırılabilir akışlarda özel zorlukların tanıtılması. Şok ve şokla ilgili konular. Son gelişmeler ve TVD yöntemleri.
Metalik köpükler hakkında genel bilgiler ve tarifler, Hücresel veya Kafes Yapılı Malzemeler, Hücresel Metalik Malzemelerin Üretim Metotları, Hücresel metallerin sıvı halden üretimleri, Hücresel metallerin katı halde üretilmesi, Elektro—çökeltme tekniği, Buhar çökeltme, Alüminyum Köpüklerin Köpürtücü Ajan ile Üretimleri, Metalik Köpüklerin Yapısal ve İşlevsel Özellikleri, Metalik Köpüklerin Mekanik, Termal ve Elektriksel Özellikleri, Eğilme ve Gerilme Hakim Yapılar, Maxwell Denge Kriteri, Metalik Köpüklerin Karakterizasyonu
Isı pompası çevrimleri ve sistem elemanları Hava ve toprak kaynaklı ısı pompaları Su ve jeotermal kaynaklı ısı pompaları Güneş enerjisi kaynaklı ısı pompaları Isı pompalarında kullanılan soğutucu akışkanlar Isı pompalarının termodinamik analizi Isı pompalarının konut ve endüstriyel uygulamaları Absorpsiyonlu soğutma sisteminin çalışma prensibinin anlatılması Absorpsiyonlu soğutma sisteminin avantajları ve dezavantajları Absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan soğutucu ve soğurucu akışkan türleri ve karşılaştırılması Absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizi Seri akışlı çift kademeli sistemlerin termodinamik analizi Paralel akışlı çift kademeli sistemlerin termodinamik analizi Absorbsiyonlu-buhar sıkıştırmalı kaskad ve kombine soğutma sisteminin kullanım alanları ve analizi