Elektro-Optik Sistem Mühendisliği Anabilim DalıGömülü sistemlere giriş, Temel elektronik bileşenler, Bellek, giriş/çıkış birimleri, İşlemciler ve çalışma prensipleri, İşlemciler ve çalışma prensipleri, Algılayıclar, Analog/Sayısal dönüşüm, Haberleşme protokolleri, Sayısal işaret işleyiciler, Alan programlanabilir kapı dizileri, Gömülü yazılım geliştirme, Assembly ve C dili ile gömülü yazılım geliştirme, Kod optimizasyonu ve işletim sistemlerine giriş, Gerçek zamanlı işletim sistemleri.
Lineer olmayan optik, nano/piko/femto-saniye teknikler, duran dalga ve gezen dalga rezonatörleri, lazerlerin aktif ve pasif mod-kilitlemesi, doyma kazanç ve kaybı, mod-kilitleme için lineer olmayan optik etkiler, atım sıkıştırma ve şekillendirme, ultra-hızlı lazer atımları ile ilişkili ölçüm teknikleri ve uygulama örnekleri.
Raman Saçılması, optik fiberlerde lineer olmayan etkiler, Maxwell Denklemleri, yavaş değişen paket yaklaşımı, kompleks duygunluk, elektrik polarizasyon, lineer olmayan kazanç, sönüm mekanizmaları, elektro-optik etki, lineer olmayan dispersiyon, lineer olmayan optik malzemeler.
Geometrik optik, elektromagnetik dalgalar, optik ölçme sistemleri ve teknikleri, spektroskopi ve bileşenleri, uzaysal çözünürlüklü spektrometreler, zamansal çözünürlüklü spektrometreler, UV-VIS_NIR spektrometre, IR spektrometre, X-ışını spektrometre, Raman spektrometre.
Lazerlerin çalışma ilkeleri, maddelerin optik özellikleri, maddelerin fiziksel özellikleri, lazerler için temel optik sistemler, odaklama üniteleri, lazerle – malzeme etkileşimi, lazerle kesme, lazerle delme, lazerle kaynak yapma, lazer ile yüzey işleme, nanoparçacık üretimi, malzemelere hidrofobik ve hidrofilik özellik kazandırma, lazer ile mikro – işleme, foto – litografi.
Hata ve çeşitleri veri hataları, Kesme hataları, Yuvarlanma hataları. En küçük karelerle yaklaşım. İnterpolasyon. Lagrange ve Hermite polinomları. Chebyshev ve Newton Polinomları. Sayısal Diferansiyelleme ve Sayısal İntegralleme. Extrapolasyon. Yamuk ve Simpson yöntemiyle sayısal integralleme. İki katlı integraller için Sayısal yöntemler. Newton ve Gauss Sayısal İntegralleme formülleri. Lineer cebirsel denklemler sisteminin Sayısal çözüm yöntemleri. Direkt yöntemler: QR ayrışımı, Gauss-Eliminasyonu, Cholesky ayrışımı. İterasyon yöntemler: Basit-İterasyon yöntemi, Jakobi ve Gauss-Seidel yöntemleri. Lineer olmayan denklemlerin Sayısal çözüm yöntemleri: Bisection yöntemi, Kiriş yöntemi Newton yöntemi Sabit nokta yöntemi. Adi diferansiyel denklemler için Sayısal yöntemler: Euler yöntemi, Runge-Kutta yöntemleri. Yakınsaklık ve Stabilite. Varyasyonel yöntemler. Ritz yöntemi ve yakınsaklığı. Galerkin yöntemi, En küçük kareler yöntemi. Sonlu fark denklemlerinin elde edilmesi. Eliptik , Parabolik ve Hiperbolik denklemler için Sonlu fark şemaları ve bunların çözüm yöntemleri. Açık ve Kapalı şemalar. Crank-Nicolson yöntemi. Kararlılık analizi. Courant koşulu.
Uzaktan algılamanın tarihçesi ve amacı, Elektromanyetik saçılım, Fotoğrafik algılayıcılar, Sayısal veri, İmge yorumlama, Yer gözlem uyduları, Aktif mikrodalga ve lidar, Termal saçılım, İmge çözünürlüğü, Hiperspektral uzaktan algılama.
Kızılötesi (IR) ışıma teorisi, IR sinyallerinin atmosferde geçme karakteristikleri, potansiyel IR kaynakları, detektör ve düzlem diziler, IR pasif cihazlar ve elektro-optik elemanlar, IR aktif cihazlar ve elemanları, ticari kızılötesi ve fotonik teknolojileri uygulamaları ve endüstriyel cihaz ve sistemleri, kızılötesi ve fotonik teknolojilerin tıp, telekomünikasyon ve uzay uygulamaları.
İmge tanımı ve temel terimler; Görüntüleme sistemleri; Hedef yakalama ve imge kalitesi; İşaret ve imge işlemenin temel prensipleri; İmge yeniden örnekleme; Süper çözünürlük; İmge netleştirme; İmge karşıtlık pekiştirme; Düzensizlik düzeltimi; İmge kaynaştırma.