Çevre Mühendisliği Anabilim DalıAdsorpsiyon olgusuna ilişkin bazı kavramlar Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon, adsorplanan madde Adsorbentler ve özellikleri, Doğal, tarımsal ve endüstriyel adsorbentler Adsorpsiyon izotermleri Adsorpsiyon mekanizması ve dengesi Gibbs Adsorpsiyon Denklemi ve Termodinamiği Arrhenius denklemi Arrhenius denklemi Tepkime hızı, Hız yasası Tepkime mekanizması Kataliz, Kataliz olgusuna ilişkin temel kavramlar Homojen ve heterojen kataliz Adsorpsiyon kinetiği ve kinetik modelleri Su ve atıksu arıtım işlemlerinde kullanılan adsorpsiyon sistemleri.
Giriş, biyokimyasal süreçler Biyokimyasal Proseslerin Stokiyometrisi Reaksiyon Kinetikleri Biyokimyasal Proseslerin Kinetiği Monod Biyokinetiği, biyokinetik dereceleri Giriş ve çıkış akımlarında KOİ fraksiyonları KOİ fraksiyonlarının deneysel olarak belirlenmesi Uygulama Biyokinetik Sabitlerin Belirlenmesi Yarı Doygunluk Sabiti Belirleme Yöntemleri Heterotrofik Dönüşüm Oranı Belirleme Yöntemleri Maksimum Çoğalma Hızı Belirleme Yöntemleri Çok Bileşenli Aktif Çamur Modelleri Literatürdeki Aktif Çamur Modellerinin incelenmesi
Anaerobik arıtım İşletme şartları ve proses kontrolü Arıtılabilirlik çalışmaları, metanojenik aktivite ve toksisite testleri Anaerobik arıtımın kinetiği Anaerobik arıtımın modellemesi Endüstriyel atıksuların anaerobik arıtımı ve biyogaz üretimi Endüstriyel atıksuların anaerobik arıtımı ve biyogaz üretimi Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ve biyogaz üretimi. Katı atıkların anaerobik arıtımı Katı atıkların anaerobik arıtımı Katı atık sızıntı sularının anaerobik arıtımı Azot giderim prosesleri Sülfatlı atıkların anaerobik arıtımı ve sülfür oluşumu Biyogazın arıtılması
Giris, atıksu özellikleri, yasal mevzuat Atıksu debilerinin hesabı Mekanik Arıtma Üniteleri Çökeltim havuzları Biyolojik arıtma sistemleri Aktif çamur sistemleri tasarımı Biyofilm prosesleri tasarımı Damlatmalı filtre sistemi tasarımı Biyodisk tasarımı Stabilizasyon havuzları tasarımı Mekanik havalandırmalı lagünler tasarımı Oksidasyon hendeği tasarımı Nütrient giderimi Doldurt-bosalt kesikli reaktör sistemleri tasarımı
Atmosferin Önemi, Atmosferin Yapısıi Global Çevrimler ve Kirleticilerin Yarı Ömürleri Organik Kirlenme Kaynakları ve Kirletici Parametreler İklimlerin Oluşumu Atmosfer Bileşiminde Değişikliklere Bağlı Radyasyon Etkileri Atmosferik Kimya ve Fotokimya, Troposfer Kimyası Atmosferde Kükürt ve Azot Bileşikleri Atmosferde Uçucu Hidrokarbon Bileşikleri (VOC) Atmosferde Radikaller ve Oksijenin Radikallerle Reaksiyonu Stratosfer Kimyası Ozonun Seyrelmesi ve Taşınımı, Stratosferde Ozonun Tahribi Atmosferik Partiküllerin Dinamik Davranışları Atmosferin Yapısında ve İklimlerde Değişiklikler
Giriş, biyolojik arıtmanın esası Mikrobiyolojik temel kavramlar Biyolojik arıtmayı etkileyen faktörler Biyokimyasal oksidasyon Biyolojik büyümenin kinetiği Aerobik biyolojik arıtma prosesleri Aktif çamur sistemlerinde tasarım parametreleri Uygulama Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemlerinin tasarımı Biyolojik damlatmalı filtreler Biyodiskler Biyolojik nütrient giderimi Akışkan yataklı biyolojik reaktörler Uygulama
Arıtma işlemeleri sonucu oluşan katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Biyolojik katıların stabilitesinin ölçümünde kullanılan önemli parametreler Stabilizasyon yöntemleri Kireç ile stabilizasyon Isıl İşlem ile stabilizasyon Anaerobik çürüme Anaerobik çürüme sistemlerinin tasarımı Anaerobik çürütücülerin karşılaştırılması Anaerobik çürütücülerin ısıtılması Aerobik çürüme Aerobik çürütücülerin tasarımı Saf oksijenli ve termofilik aerobik çürüme Kompostlaştırma mekanizması Kompostlaştırma teknikleri
Biyolojik prosesler işletme türleri Kesikli, sürekli ve yarı sürekli isletmeler Askıda biyokütle içeren biyolojik prosesler Aktif Çamur Prosesi Havalandırmalı lagünler, oksidasyon hendekleri, stabilizasyon havuzları Sabit film biyolojik prosesler, damlatmalı filtreler, dönen biyodisk sistemleri Batık biyolojik filtreler, akıskan yatak biyofilm reaktörler Anaerobik biyolojik arıtma prosesleri Anaerobik biyolojik arıtma prosesleri Azot gideriminde biyoprosesler (süspanse ve biyofilm nitrifikasyon prosesleri) Azot gideriminde biyoprosesler (denitrifikasyon: prosesleri) Fosfat gideriminde biyolojik prosesler Kükürt gideriminde biyolojik prosesler (aerobik kükürt giderim prosesleri) Kükürt gideriminde biyolojik prosesler (anaerobik kükürt giderim prosesleri)
Bilgi sistemlerine genel bakış; bilgi, veri ve sistem kavramları; bilgi sistemlerinin tanımlanması Konumsal olmayan bilgi sistemleri (yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri vb.); Konumsal bilgi sistemleri (çevresel bilgi sistemi, kadastral bilgi sistemi vb.) hakkında detaylı bilgiler. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin tanımlanması, CBS’nin tarihsel gelişimi ve günlük yaşantımızda CBS’nin kullanımı. Coğrafi bilgi sistemleri’nin fonksiyonları, sayısal verilerin entegrasyonu, konumsal sorgulama, görüntüleme, konumsal analizler, karar-verme analizleri ve model analizleri, CBS’nin bileşenleri (donanım, yazılım, vb.). Coğrafi bilgi sistemlerinde veri toplama teknikleri, haritalar ve konumsal ilişkiler. Coğrafi verilerin bilgisayarda gösterimi, coğrafi bilgi sistemlerinde veri modelleri, Vektörel veri modelleri ve bilgisayarda gösterimi, Raster veri modelleri ve bilgisayarda gösterimi, vektör ve raster veri modellerinin karşılaştırılması. Veri toplama çeşitleri, mevcut olmayan verilerin elde edilmesi (yersel ölçmeler, GPS ölçmeleri, uzaktan algılama vb.), mevcut verilerin elde edilmesi ( haritaların sayısallaştırılması, sayısal veriler, vb.) CBS’de veri kalitesinin irdelenmesi, CBS’de hata analizleri, konum doğruluğu ve hassasiyeti, öznitelik bilgilerinin doğruluğu ve hassasiyeti, kavramsal doğruluk, veri kalitesi ve hata kaynakları Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yönetimi, veri tabanı kavramları, klasik dosyalama sistemi, veri tabanı sistemi ve avantajları, veri tabanlarından kaynaklanan hatalar, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı sistemlerinde veri modelleri (Hiyerarşik veri modeli, ağ veri modeli ve ilişkisel veri modelleri) CBS’de konum analizleri, konumsal sorgulamalar (grafik bilgilerden tanımsal bilgilerin sorgulanması vb.), konumsal analizler (yakınlık analizi, birleştirme analizi, vb.), ağ analizleri (optimum güzergah belirleme, adres tespiti, vb.), sayısal yükseklik analizleri (TIN veri modeli, hacim hesabı, kesit çıkarma, vb.),grid analizi ve istatistiksel analizler. Coğrafi bilgi sitemi ile çevresel uygulamalar Raster tabanlı MapInfo yazılımıyla örnek CBS uygulamaları. Raster tabanlı MapInfo yazılımıyla örnek CBS uygulamaları. Raster tabanlı MapInfo yazılımıyla örnek CBS uygulamaları.
Mikrokirleticilerin yapısı, özellikleri-Kirletici kaynaklar Mikrokirleticilerin sınıflandırılması Organik (dioksin, yüzey aktif maddeler (deterjan), polisiklik, aromatik hidrokarbonlar (PAH), Pestisitler, nitrozaminler, petrol ve petrol türevleri, polivinil klorürler (PVC) Poliklorlu bifeniller (PCB), uçucu organik bileşikler (VOC), DDT İnorganik (ağır metaller: civa (Hg), kurşun (Pb) v e çevresel etkileri Bor (B), nikel (Ni), vanadyum (V) ve çevresel etkileri Bor (B), nikel (Ni), vanadyum (V) ve çevresel etkileri Kobalt (Co), bakır (Cu), molibden (Mo) ve çevresel etkileri Selenyum (Se), krom (Cr)’un etkileri Talyum (Tl), Çinko (Zn), kadmiyum (Cd), arsenik (As), berilyum (Be)’un topraktaki etkileri Ağır metallerin saptanması için uygulanan analiz yöntemleri Mikrokirleticilerin toprak, su ve hava üzerindeki etkileri Organik ve inorganik mikrokirleticilerin toprak, su ve havadan arıtılması
Petrol oluşumu, yapısı ve bileşimi. Petrolün fiziksel özellikleri ve hidrokarbon grupları, Petrollerin sınıflandırılması, Petrol ürünleri ve özellikleri, Kraking. Rafineri atıkları, ve petrol ürünleri kirliliği, Petrol ve petrol ürünlerinin deniz ortamında geçirdiği evreler, Petrol ve petrol ürünlerinin deniz ortamında geçirdiği evreler, Petrol ve petrol ürünlerinin deniz ortamında geçirdiği evreler, Denizlerden petrol ve petrol ürünlerinin uzaklaştırılması, Toprakta petrol kirliliği, Petrol ve petrol ürünlerinin havada oluşturduğu kirlilik, Petrol ve petrol ürünlerinin havada oluşturduğu kirlilik, Denizlerden toplanamayan petrol ve petrol ürünlerinin imhası, Denizlerden toplanamayan petrol ve petrol ürünlerinin imhası, Petrol ve petrol ürünlerinin toksik etkileri, Petro ve ürünlerinin arıtım yöntemleri
Kolloit kimyası Kolloidal partiküllerin difüzyonu Geçirgenlik katsayısı Sedimentasyon Difüzyon, Fick’in I ve II Yasası, İyon hareketliliği Termodinamiğin yasaları, İdeal karışımların Termodinamiği Katı-sıvı ve sıvı-sıvı dengeleri: Ekstraksiyon (Özütleme) Katı-sıvı ve sıvı-sıvı dengeleri: Ekstraksiyon (Özütleme) Henry, Raoult ve Dalton yasaları Sıvı-gaz dengesi: adsorpsiyon ve Desorpsiyon Sıvı-buhar dengesi: Destilasyon (Damıtma) Katı-sıvı dengesi: Çözünürlük ve kristalizasyon Korozyon , başlama nedenleri ve önlenmesi Ozmoz ve ozmoz dengesi
Modelleme kavramı ve tarihçesi ,Kontrol hacmi ve kütle dengesi, Advektif ve dispersif taşınım ,Advektif ve dispersif taşınım, Kimyasal kinetikler ve bölümlenme, Nehir, göl ve haliçlerde taşınım, Nehir, göl ve haliçlerde taşınım, Sediment taşınımı, BOD ve DO modelleri ,Mikrobiyal kinetikler ,Hava kirliliği modelleri, Gauss dağılım modelleri Atmosferdeki birikim süreçleri Küresel iklim modelleri
Ders içeriği, konuların işleyiş biçimi, temel kavramlar ve tanımlar, Tehlikeli atıklar ve oluşturduğu problemler ,Tehlikeli atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri ,Çevresel risk ve tehlikenin belirlenmesi ,Çevresel toksisite,Toksisite testleri ve risk açısından değerlendirilmesi ,Risk maruziyetinin belirlenmesi ,Tehlikeli maddelerin kaynak/yayılma mekanizmaları ,Risk karakterizasyonu,Kanserojen maddeler için matematiksel risk hesaplaması, Kanserojen olmayan tehlikeli maddeler için matematiksel risk hesaplaması, Radyoaktif maddeler, Çevresel risk analiz raporları Mevcut uygulamalardan örnekler
Giriş, ekoloji ve ekosistem kavramları, Ekosistemin yapısı ve bileşenleri, Ekosistem türleri (karasal, sucul ekosistemler ile kıyı ekosistemleri), Ekosistem türleri (karasal, sucul ekosistemler ile kıyı ekosistemleri), Ekosferde enerji akımı, Madde döngüleri (azot, fosfor, kükürt ve karbon döngüleri ile hidrolojik döngü), Madde döngüleri (azot, fosfor, kükürt ve karbon döngüleri ile hidrolojik döngü), Madde döngüleri (azot, fosfor, kükürt ve karbon döngüleri ile hidrolojik döngü), Habitat kavramı ve canlıları yaşamını etkileyen faktörler, Habitat kavramı ve canlıları yaşamını etkileyen faktörler, Liebig’in minimum kanunu, Ekolojik indikatörler, İnsan ve çevre ilişkisinin ekolojik açıdan değerlendirilmesi, Küresel çevre sorunları, İklim değişikliği neden ve sonuçları, Ekolojik bozunmalarla ilgili örnek olayların incelenmesi
Maddenin fiziksel özellikleri ve ışın Madde-ışın etkileşmesinin incelenmesi Işının absorplanması, Lambert-Beer absorpsiyon kanunları ve sapmalarının incelenmesi Analitik yöntem seçiminde esaslar Görünür ve ultraviyole alanda absorpiyon ölçme cihazlarının incelenmesi İnfrared spektroskopisiyle ilgili genel bilgilendirme, İnfrared cihazının (IR) incelenmesi Atomik absorpsiyon spektroskopisiyle ilgili genel bilgilendirme Atomik absorpsiyon spektrometre cihazının incelenmesi Atomik absorpsiyon spektrometresinde karşılaşılan girişim çeşitleri ve giderilme yöntemleri Eşleşmiş endüktif plasma cihazının incelenmesi Gaz kromatogrofisinin teorisi ve elde edilen yararların incelenmesi Gaz kromatografi cihazının incelenmesi Yüksek performanslı sıvı kromatografinin amacı, kapsamı ve kullanım Alanları Gaz ve sıvı kromatografi cihazlarından sağlanan verilerin karşılaştırılması
Model tipleri, box modeli, üç boyutlu kimyasal taşınım modelleri, nümerik çözümler, Atmosfer için süreklilik eşitlikleri Ttürbülans, karışım yüksekliği, rüzgar hızının yükseklikle değişimi, stabilite sınıfları, Atmosferik difüzyon teorileri Eulerian ve Lagrangian yaklaşımlar Eulerian ve Lagrangian yaklaşımlar Sürekli bir nokta kaynak için difüzyon eşitliklerinin çözümü Sürekli bir nokta kaynak için difüzyon eşitliklerinin çözümü Gaussian eşitlikler Gaussian eşitlikler Hüzme yükselmesi, difüzyon eşitliklerinin kararlı hal çözümleri Hüzme yükselmesi, difüzyon eşitliklerinin kararlı hal çözümleri Model tipleri, box modeli, üç boyutlu kimyasal taşınım modelleri, nümerik çözümler Emisyon envanterleri, uygulamalar
Atmosferin yapısı ve bileşimi Atmosferik ölçümler ve parametreler Hava hareketleri oluşum süreçleri Dünya üzerindeki hava hareketleri Hava kirliliğinde modelleme yaklaşımları Atmosferik taşınım süreçleri Jeokimyasal döngüler Jeokimyasal döngüler Sera etkisi Aerosoller Stratosferik ozon Ozon kirliliği Fotokimyasal smog kimyası Asit yağmurlarının oluşumu
Konvansiyonel fiziksel/kimyasal ve biyolojik arıtım proseslerine genel bir bakış, Konvansiyonel fiziksel/kimyasal ve biyolojik arıtım proseslerine genel bir bakış, Su kirliliği kontrol stratejileri, endüstriyel atıksu yönetimi, Su kirliliği kontrol stratejileri, endüstriyel atıksu yönetimi, Membran filtrasyon prosesleri, İleri oksidasyon prosesleri, İleri oksidasyon prosesleri, UV radyasyon prosesleri, UV radyasyon prosesleri, Elektrokimyasal prosesler, Elektrokimyasal prosesler, Ödev (Literatürden seçilmiş örnek çalışmalar), Ödev (Literatürden seçilmiş örnek çalışmalar)
Ekosistemde Mikroorganizmaların Yeri, Mikroorganizmaların Genel Özellikleri Prokaryotik ve Ökaryotik Organizmalar, Hücre ve Yapısı, Tek hücrelilerin maddesel bilesimi ve elemanları, Kapsül ve Salgılar, Kamçılar ve hareket, Hücre çeperi farklılasmaları Virusler: (Yayılmaları ve Yapıları, Bitki virusları,TMV virusu,Zoopatojen viruslar, Bakteri virusları ve Fajların intrasellülar gelismesi ) Protozoalar Metabolizması, Rotiferler, Crustacealar , Kurtlar , Larvalar ve Planktonlar ve metabolizmaları Organizmalarda Karbon ve Enerji Kaynakları Besi Ortamı ve Gelisme Kosulları, Beslenme Tipleri, Bakteri sayılarının tayini Eksponensiyel ve lojistik Gelisme Enzim Faaliyetleri ve Reaksiyon Kinetigi, Monod ve Michaelis Menten Kinetikleri Hücrede Madde Dönüsümleri, Metabolizmanın ve Enerji Dönüsümünün Ana Mekanizması, Madde Dönüsümü ve Madde Dönüsüm Yolları Mikroorganizmalar ve Atıksu Teknolojilerindeki yerlerine Genel Bir Bakıs Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon, N, S, P, C, Fe, Mn donanımlarında mikroorganizmalar Kompostlamada Faaliyet Gösteren Mikroorganizmalar Mikroorganizmalarla Havanın Arıtılması Kirlenmis Topragın Arıtılmasında Kullanılan mikroorganizmalar
Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Suyun fiziksel özellikleri, Kimyasal bağlar, dipol momenti, suyun yoğunluğu, spesifik ısısı, viskozitesi, Kolloidler. Ozmoz olayı Karışımlar; çözelti olgusu, çözelti derişimi, molalite, molarite, normalite, Suyun kimyasal özellikleri; hidroliz, hidrasyon ,Suyun kimyasal özellikleri; hidroliz, hidrasyon Kompleks bileşikler. Ligandlar, organik ve inorganik ligandlarla kompleksleşme, redoks reaksiyonları, Hidrat ve bileşim suyu. Tampon çözelti. Nötralleşme tepkimeleri Çözünürlük ve çökme. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı, Ortak iyon etkisi ile ilgi uygulamalar. Suyun sertliği. Suyun iyonlaşması, Suyun toprak tabakalarına etkisi, Klor kimyası. Fosfor kimyası
Temel istatistiksel tanımlar Bilimsel örnekleme yöntemleri Çevresel verilerin karakterizasyonu Outlier verilerin belirlenmesi Güvenilirlik aralığı Verilerin dağılımı Hipotez testi t-Dağılımı, ki-kare dağılımı ile yapılan testler, hipotez testi ile güven aralığı arasındaki ilişki Regresyon ve korelasyon  analizi Parametrik veya non-parametrik çoklu karşılaştırma testleri (ANOVA) Faktör analizi Faktör analizinin çevresel verilere uygulanması ve sonuçların yorumu Pozitif matris faktörizasyonu Pozitif matris faktörizasyonunun çevresel verilere uygulanması ve sonuçların yorumu
Kimyasal Oksidasyonun Esasları ve Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Oksidasyona Dayanan Prosesler, Kimyasal Oksidasyon Uygulamaları Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Elektrokimyasal Korozyon ve Kontrolü Dezenfeksiyonun Çevre Mühendisliğinde Uygulaması, Dezenfeksiyon İşleminde Kullanılan Dezenfektan Çeşitleri ve Özellikleri Kimyasal Çöktürmeye Dayanan Prosesler, Kimyasal Çöktürme Yöntemiyle Sertlik Giderilmesi Kimyasal Çöktürme İle Metallerin Arıtılması, Suyun Dengelenmesi Kimyasal Çöktürme İle Fosfor Giderilmesi Kimyasal Çöktürme İle Fosfor Giderilmesi Kimyasal Arıtımda Kullanılan Diğer Prosesler, Geliştirilmekte Olan Oksidasyon Uygulamaları Oksidasyon, Fenton ayıracı Ozon Fotokimyasal yöntemler ve özellikleri Elektrokimyasal Yöntemler Flokülasyon
Katı atık tanımı ve çeşitleri Katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Katı atıkların toplanması ve toplama optimizasyonu Transfer istasyonları ve örnek tesisiler Katı atıkların ayıklanması Katı atıkların geri kazanımı, stratejiler, diğer ülkelerden örnek çalışmalar Katı atıkların yakılarak bertarafı Katı atıkların kompostlanması, pirolizi ve gazifikasoyonu Katı atıkların düzenli depolanması Depolanan atıklarda oluşabilecek mikrobiyolojik prosesler Süzüntü suları, karakterizasyonu ve kontrolü Katı atıklardan gaz oluşumu, karakterizasyonu, kontrolü ve yararlanma yöntemleri Düzenli depolama alanlarının kapatılması ve gelecekte kullanımı için alınacak tedbirler Katı atık kontrol yönetmeliği
Giriş, hava kirliliği, kirleticiler için ölçü birimleri, kirletici maddelerin insan ve çevre sağlığına etkileri, egzoz emisyonları, Giriş, hava kirliliği, kirleticiler için ölçü birimleri, kirletici maddelerin insan ve çevre sağlığına etkileri, egzoz emisyonları, Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Taşıt motorunun bakım ve ayarının egzoz emisyonlarına etkisi, Kullanım şeklinin motorlu taşıtların yakıt tüketimine ve egzoz emisyonlarına etkisi, Kirleticilere karşı alınan önlemler, Kirleticilere karşı alınan önlemler, Taşıt emisyon faktörlerinin belirlenmesi, emisyonların envanterlenmesi, Taşıt emisyon faktörlerinin belirlenmesi, emisyonların envanterlenmesi konusunda uygulama yapılması Taşıt emisyon faktörlerinin belirlenmesi, emisyonların envanterlenmesi konusunda uygulama yapılması Taşıt emisyon faktörlerinin belirlenmesi, emisyonların envanterlenmesi konusunda uygulama yapılması Emisyon ölçüm teknikleri Emisyon ölçüm teknikleri, Emisyonlara getirilen sınırlamalar
Tehlikeli atıkların tanımı Tehlikeli atık belirleme yöntemleri Evsel nitelikli tehlikeli atıklar Endüstriyel kaynaklı tehlikeli atıklar PAH’lar PCB’ler PCDD/F’ler Tehlikeli atık bertarafı – fiziksel yöntemler Tehlikeli atık bertarafı – kimyasal yöntemler Tehlikeli atık bertarafı – biyolojik yöntemler Katılaştırma / Stabilizasyon Tehlikeli atık yakma sistemleri Kül, cüruf ve atık gaz yönetimi Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
Toprak oluşumu ve özellikleri Toprak kirliliği kaynakları Toprak kirleticileri Katı, sıvı ve radyoaktif atıklar Fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kirlenme Toprak kirliliğinin gideriminde kullanılan yöntemler Toprak kirliliğinin gideriminde kullanılan yöntemler Toprak kirliliği ile mücadele çalışmaları Toprak ekosistemlerindeki degredasyonun önlenmesi ve iyileştirme yöntemleri Toprak ekosistemlerindeki degredasyonun önlenmesi ve iyileştirme yöntemleri Yeraltı suyu kirlenmesi Uygunsuz kullanım veya erozyon ile toprak kaybı Sürdürülebilir arazi kullanımı Türkiye’de ve dünyada toprak kullanımı
Işık ve Maddenin Temelleri. Biyolojinin Temelleri. Işık-Doku Etkileşiminin Temelleri. Lazerlerin İlkeleri, Mevcut Lazer Teknolojisi ve Doğrusal Olmayan Optik. Fotobiyoloji. Biyogörüntüleme: İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar. Optik Biyosensörler. Genomik ve Proteomik için Mikrocihaz Teknolojisi. Akış Sitometri. Fotodinamik Tedavi. Doku Mühendisliği ve Işık. Lazer Cımbızlar ve Lazer Makaslar. Biyofotonik için Nanoteknoloji: Biyonanofotonik. Fotonik için Biyomalzemeler. Biyofotonikte Yenilikçi Yaklaşımlar