Biyomedikal Mühendisliği Anabilim DalıBiyomedikal sensör, transduser ve elektrotlar. Enstrümental amplifayır ve ilgili uygulamaları.  Hastanelerde elektrik güvenliği. Elektrokardiyografi, elektroensephalografi, elektromiyografi ve  elektroretinografi. Nabız ölçümü kan basıncı ve akış ölçümü, kalp verileri ölçümü. Kalp atışı, ve  kardiyovasküler protezler ve yardımcı aygıtlar. Fiziksel terapi ekipmanları. Elektro cerrahi birim,  anestezi ekipmanı,  ventilatör ve hemodiyaliz birimi.  
Klinik mühendislik birimlerinin organizasyon ve işlevleri, Hastane yönetimi, Klinik mühendislik  birimlerinde bilgisayar sistemleri,  Yoğun bakım ünitelerinin kuruluşu, Standardizasyon ve  Toplam kalite yönetimi, Sterilizasyon, hastane atıkları, Tıbbi gaz sistemleri, Klinikte güvenlik,  Ahlaki ve etik değerler, Gelecekte Klinik mühendisliği.
Bilimsel araştırmanın doğası, bilim insanlarının görev ve sorumlulukları, bilim kurumlarının  sorumlulukları, bilimsel araştırmada yapılması gerekenler, Etik ve toplum, bilim etiğinde temel  ilkeler, araştırma projesi, protokolü ve metodolojisi, denekler, araştırma verilerinin arşivlenmesi,  araştırma verilerinin analizi ve bilimsel bilginin yayına dönüştürülmesi, yazarların sıralaması,  hayali yazarlık, onursal yazarlık, armağan yazarlık, kaynak gösterme, bilimsel yayında teşekkür  konusu, hakemli dergilerde değerlendirme,  bilimde etik dışı davranış, disiplinsiz araştırma,  yinelenen yayın, sahtecilik, saptırma, aşırmacılık, akademik yükseltilme, eğitimde sorunlar ve  kopyacılık.
İnsanı meydana getiren hücre doku ve organların gelişimi,   yapısı(anatomik, histolojik),  fonksiyonu. Temel anatomik kavramlar. Hücre ve doku, hücre zarı ve fonksiyonları. Vücudu  oluşturan temel birimler, vücudun organizasyonu. Hareket sistemi anatomisi: iskelet sistemi  hakkında genel bilgiler, Eklemler ve kaslar hakkında genel bilgiler. Dolaşım sistemi anatomisi.  Solunum sistemi anatomisi. Sindirim sistemi anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Üregenital sistem  anatomisi. Periferik damar ve sinir sistemleri. Duyu organlari anatomisi. Endokrin sistemi-iç  salgılı bezler.
Fizyoloji, insan organizmasını oluşturan en temel yapı taşı olan hücreden başlayarak tüm organ ve  sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve bu işlerin regülasyonunu öğretmeyi amaçlar. Temel  solunum sistemi. Temel dolaşım sistemi. Temel boşaltım sistemi. Temel sindirim sistemi.  Merkezi Sinir Sistemi; Genel İlkeler ve Duysal Fizyoloji. İnsan organizmasını oluşturan  sistemlerin değişen iç ve dış koşullarda homeostazisi sürdürmek üzere birlikte ve birbirleri ile  uyumlu olarak çalışma mekanizmalarını öğretmeyi / organizmaya bir bütün olarak bakabilme  yetkisini kazandırmayı amaçlar. İnsan organizmasındaki tüm temel fizyolojik mekanizmaları  öğreterek öğrencinin hastalıkların oluş mekanizmalarını öğrenmesinin vazgeçilmez temelini  oluşturmayı amaçlar.
Sinir; uyarılma ve iletilme, uyarılmanın iyonlara ilişkin temeli, sinir lif tipleri ve özellikleri. Kas;  iskelet kası, kalp kası, düz kas. Kavşak ve kavşak iletimi, sinir-kas iletimi. Duyu organları ve  almaçlar, almaçlardaki elektriksel ve kimyasal olaylar, eksitasyonun iyonik temeli.  Biyosinyallerin kaynağı ve oluş mekanizmaları, sınıflandırılması.  Sistem özellikleri: Sinir  sinyalleri-elektro neurogram, Kas ve kalp sinyalleri-elektromyogram, elektrokardiogram, beyin  aktiviteleri-elektroensefalogram.
İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin değişen iç ve dış koşullarda homeostazisi sürdürmek  üzere birlikte ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışma mekanizmalarını öğretmeyi / organizmaya  bir bütün olarak bakabilme yetkisini kazandırmayı amaçlar.
Temel mikroişlemci mimarisi.Hafıza, giriş çıkış arabirim ve devre elemanları.8085 merkezi işlem  birimi, komut yapıları ve zaman diyagramları.8085 mikroişlemci temek komutları, programlama  teknikleri, döngü kurma, ilave veri tranferi, zaman gecikme işlemleri, yığın ve alt programlar, kod  dönüşümü.Çeşitli programlama örnekleri ve laboratuvar uygulamaları.
Sistem, Model ve Simülasyon, Modellenecek Sistemlerin Sınıflandırılması, Sistemin Modelleme  Süreci, Modellerin Sınıflandırılması, Dinamik Modeller İçin Analitik ve Nümerik Çözüm  Teknikleri, Sistemin Simülasyon Tekniği ile Analizi, Monte Carlo Simülasyon Metodu, Sıra  Bekleme Sistemlerinin Tanımı, Sıra Bekleme Sistemlerinin Özellikleri, Sıra Bekleme  Sistemlerinin Simülasyon, Kesikli Sistemlerin Simülasyonu. Modelin Sunumu ve Algoritmasının  Geliştirilmesine Dair Uygulamalar Modelleme araçları, Laplace transform parametrik ve non-parametrik tahmini teknikler, fizyolojik kontrol sistemleri, model komprartmanları, biyolojide  hücresel dinamik ve kompleks dinamik.
Mekaniğin Tanımı ve Sınıflandırılması, Amacı, Temel kavramlar, Mekaniğin Prensipleri  -  Newton Kanunları, Düzlem ve Uzay Kuvvet Sistemleri, Moment, Denge Hali, Ağırlık Merkezleri,  Kütle Merkezleri, Atalet Momentleri, Ortodontik materyallerin özellik ve yapıları, farklı  ortodontik yaklaşımlarda materyal seçimi, ortodontik materyallerin doğru kullanımı ve  uygulaması, kuvvet sistemleri ve miktarlarının diş ve destek dokulara etkileri, materyallerin statik  ve mekanik özellikleri, klinik uygulama ve araştırmalarda mekanik prensiplerin yeri, kuvvete etki  ve tepki problemlerinin çözülmesi, farklı ortodontik apareylerde oluşan kuvvet sistemlerinin  belirlenmesi, dentofasial ortopedik aygıtlarda oluşan kuvvet sistemlerinin belirlenmesi Mekanik  kavramlarının ve ilkelerinin canlılardaki dokulara ve organ sistemlerine uygulanmasıyla vücuda  geçici veya kalıcı olarak yerleştirilen yapay malzeme ve araçlarla vücut arasındaki ilişkinin  incelenmesi. Kemik hücresi (osteoblast, ostoclast, osteosit), kemik tipleri kemiğin fonksiyonları,  orijini, gelişimi, kan damarlarıyla olan ilişkisi, kemiğin fizyolojisi ve büyümeye hormonların  etkisi, kemikteki döngüde hormonal etkiler, vitaminlerin iskelet sistemine olan etkileri, kemik  kalsifikasyonları. Mekanik test metodları, elastisite ve yorulma deneyleri. Kuvvet ve vektörler,  stress, aksiyel yüklenme- tensil güçler, possion‟s oranı, Hook kanunları, elastisite.  Sonlu elemanlar hakkında bilgi, isoparametric ve iki düzlemde sonlu eleman tanımlaması  yapmak, biyolojik ve biyomateryal sonlu analizini değişik yüklenimler altında incelemek.
Biyomalzeme biliminin tanıtımı. Biyomalzemelerin özellikleri ve yüzey özellikleri.  Biyomalzemelerin doku ile olan etkileşimleri. Biyomalzemelerin özelliklerinin ölçümü ve tıp  alanındaki uygulamaları. Implant malzemelerin bozunmalarının irdelenmesi. İmplant  malzemelerin ve tıbbi aparatların bozunmalarından örnekler.
İmplant ve diğer medikal aygıtların kullanımında klinik problemlerin çözümüne yönelik bir  derstir. Tasarım sürecinde gerilme analizinin rolü, anatomik uygunluk ve şekil boyut biçimleri,  biyomalzeme seçimi; cerrahi implantasyon prosedürlerinin enstrümantasyonu, güvenlik ve  verimlilik için klinik öncesi testler, ortopedik aygıtlar, yumuşak doku implantları, yapay organlar  ve dental implantlar.
Biyomedikal mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi, Temel anatomi ve fizyoloji, İskelet sistemi  biyomekaniği, Yapay organlar, Biyomalzemeler, Doku ve gen mühendisliği, Biyoelektrik,  Fizyolojik modelleme, Biyomedikal sinyal işleme ve analiz, Biyomedikal görüntüleme.
Temel Lazer Kavramı, Elektromagnetik ışıma, Lazer ışığının özellikleri, Serbest elektron Gaz,  katı hal, ve yarıiletken lazer diyotlar,Farklı lazerlerin çalışma prensipleri, Nd-YAG ve CO2  lazerler, Lazer cerrahisi, CO2 Lazer ve nörocerrrahi, Endoskopik yüksek güçlü Nd-YAG Lazerler,  Lazerin göz hastalıklarında kullanımı, Lazer güvenliği
Biyomekaniğe ve kas-iskelet sistemine giriş. Mekanik sistemlerin dinamiği. Kas ve eklem  dinamiği. Canlı dokuların uzun süreli yüklere yanıtı. Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet  sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özellikleri. Ortopedik malzemelerin  mekanik yönden incelenmesi, malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar. Biyomekanikle  ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması.  Doğrusal viskoelastisitede temel konular, mekanik modeller, viskoelastik fonksiyonlar,  Boltzmann sabiti, integraller, doğrusal viskoelastik malzemelerin dinamik davranışları, quasi- doğrusal  viskoelastisite. Dokuların karekteristik özellikleri, dokuların viskoelastik davranışının  teorileri ve modelleri. Doku mekaniğinin klinik uygulamaları.
Temel mekanik prensipler, kinematik (hareket-ivme), kinetik (kuvvet-tork), yapısal fonksiyonel  analiz (hareket düzlemleri, eklem yapıları ve fonksiyonları), hareketin nöral kontrolü (Santral ve  periferik sinir sistemi, pramidal ve ekstrapramidal system, EMG), enerji mekanizmaları ve  dönüşümleri (metabolik enerji, mekanik enerji, elastik enerji), denge (insanın genel ve segmental  gravite merkezi, statik ve dinamik denge), spesifik eklemlerin fonksiyonel analizi (kalça eklemi,  diz eklemi, ayak bileği ve ayak eklemleri, vertebral kolon ve eklemleri, omuz eklemi, dirsek  eklemi, el bileği  ve el eklemleri), yürüme (normal yürüyüşün karakteristikleri, yürüyüş analiz  yöntemleri, kinetik ve kinematik analiz, patolojik yürüyüş). Muskuloskeletal anatomi hakkında,  biyodinamik, insan hareketleri enerji ve kuvvet hakkında bilgi, eklemlerin kemik ve  yumuşak  dokuların kuvvet karşısında kinematik bilgileri, biyolojik dokuların stess ve strain özelliklerini  normal koşullarda yüklenme, hücre, organ ve çeşitli organların fonksiyonel adaptasyonu.
Ekstrasellüler matriks analogları,  ekstrasellüler matriks, sentetik polimerler, doğal polimerler,  hücre fonksiyonları ve düzenlenmesi, kök hücreler, hücre yapışması, hücre-biyomateryal  etkileşimi, hücresel hareketler ve metabolizma, doku geliştirilmesi, doku modellenmesi, hücre ve  doku içinde kütle transfer özellikleri, doku yenilenmesi, angiogenesis, ilaç salımı, immun  koruması, iltihaplanma, doku mühendisliği yaklaşımları, doku indüksiyonu (deri, sinir,kan  damarı, tendon, ligaman, kemik), hücre transplantasyonu, biyohibrid organlar, kan oluşumu, gen  terapisi, doku mühendisliği ürünleri; patentler, kurallar.
İmplantların kullanımı ile ilgili klinik problemler ve onların çözümü. İmplant  -doku etkileşimi.  İmplant malzemelerinin biyouyumluluğu, İmplantlarda  hasar tipleri, İmplantlarla ilgili kimyasal  ve mekanik etkileri: korozyon ve yorulma. Gerilme konsantrasyonu, Çatlak başlangıcı ve ilerleme  mekanizmaları. Kırık tipleri. Esnek ve sert kırıklar. Mikroskop tekniği ile hasar analizi, optik  mikroskop, taramalı elektron mikroskopu ve atomik kuvvet mikroskopu. Ömrü ve vaka örnekleri.
Biyomalzemelere giriş, tıbbi amaçlı malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam  seramikler, kompozitler, kumaşlar, doğal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible  malzemeler, ince film ve kaplamalar), biyo uyum kavramı, biyo malzemelere karşı vücutta oluşan  reaksiyonlar ve değerlendirilmesi, biyo malzemelerden beklenen özellikler, biyo malzeme  üretiminde kullanılan teknikler, karakterizasyon (mikroyapı ve mekanik özelliklerin  karakterizasyonu ), tıp ve dişçilik alanındaki uygulamalar (kardiyovaskülar uygulamalar, dental  implantlar, ortopedik uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörlar)  Materiyallerin izotropik ve anizotropik özellikleri, materiyallerin mekanik özellikleri, metaller ve  alaşımlar: Titanyum alaşımları, nanomateriyaller, biyoseramikler, seramikler, ortopedik  nanomateryaller, biyokompatibilite lokal sistemi, implant yetersizliği, polimerler ve plastikler,  rezorbe olabilen materyaller ve kemik çimentosu, malzemenin özelliklerinin değiştirilmesi, sitres  konsantrasyonu ve yorulma, korezyon.
Biyolojik nöronlar ve yapay nöron modelleri. Algılayıcı, Çok katmanlı ileri beslemeli sinir ağları.  Geriye yayılma yöntemi. Öğrenme sabiti optimizasyonu. Momentum yöntemi. Konjuge gradyan .  Yaklaşık-Newton yöntemleri Merkezcil Taban Fonksiyonlu Sinir Ağları(RBF) yapısı. Gradyan  hesabı ve eğitme. Geribeslemeli sinir ağları. Zamanda geriye yayılma algoritması (BPTT).  Hopfield Ağı. Pekiştirmeli öğrenme. Yapay Sinir Ağları (YSA) temelli sınıflayıcılar, fonksiyon  benzeştirme, sistem tanılama ve kontrol.
Varyasyonel bir yorumun matematiksel yaklaşımı, (Problem çözmedeki metodların süreklilik  problemleri, sonlu elemanlar metodu, varyasyonel prensiplerin bulunması, genelleştirilmiş bir  yorumun matematiksel yaklaşımı, (galerkin metodu, enerji dengesinden sonlu eleman  denklemlerinin çıkartılması), elemanlar ve interpolasyon fonksiyonları, (temel eleman biçimleri,  polinomun derecesi, doğal koordinatlar, iki boyutlu elemanlar, üç boyutlu elemanlar), elastisite  problemleri, (iki boyutlu problemler için genel formülasyon, iki boyutlu problemler için düzlem  formülasyonuna uygulama, düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirmeye uygulama, eksenel  simetrik gerilme problemlerine uygulama, plak-eğilme problemlerine uygulama, üç boyutlu  problemler), genel alan problemleri, (yarı-harmonik denklemler, helmholtz denklemleri, zamana  bağlı dalga denklemleri)
Yaygın olarak kullanılan medikal transduserler ve onların işlevsel prensipleri hakkında anlayışı  geliştirme, Kan dolaşımı nefes alıp verme ve lokomotor işlevlerde sıcaklık, basınç, kuvvet, akış  ve diğer önemli parametreler için farklı yöntemleri sunmak,  Fizyolojik ölçüm sistemlerini  geliştirmek için bir mühendislik yaklaşımı sunmak
Temel kütle denklikleri hesaplamaları, Biyoproses kinetiği, Isı transferi (ısı değiştiriciler  özelinde), Isı transferi (reaktörler özelinde-  sterilizasyon), Kütle transferi (oksijen transferi  özelinde), Momentum transferi, Çeşitli ayırma işlemleri sedimentasyon, filtrasyon,  santrifügasyon, Konsantrasyon işlemleri evaporasyon hesaplamaları
Yatışkın süreçlerde kütle denklik modelleri, Serbestlik derecesi çözümlemesi, Doğrusal  modellerin sayısal çözümü/Pivot seçimli Gauss elemesi, Dinamik süreçlerin modellenmesi ve  serbestlik derecesi çözümlemesi, Diferansiyel denklem ve kümelerinin sayısal çözümü, Belirtik  ve Örtük Euler yöntemleri, Sayısal çözümlerin kararlılık çözümlemeleri, Dinamik modellerin  doğrusallaştırılması, Dinamik modellerin doğrusal model çözümlemeleri,  Laplace dönüşümü,  Dinamik modellerin Laplace çözümleri ve yorumlanması.
Alt, üst uzuv protezleri, işlevsel ihtiyaçlar, tasarım kriterleri, düzeni. Kontrol, vucut ya da harici  olarak yönetilen protezler. İmplante edilmiş yapay eklemler, eklem patholojisi, implantlara doku  tepkisi, tipleri ve eklemlerde implant başarısızlıkları, vücut implantları, kalp kapakçığı, kalp  pompası, kan ölçer, kemik ve eklemler, kalbe yardımcı aygıtlar, yapay kalp, pankreas ve böbrek.
C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. C dilindeki yapısal özellikleri  kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve  uygulayabilme. Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. Kendi  ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. Dosyalama mantığını kavrayabilme ve  komutlarını kullanabilme. İşaretçiler ve adres aritmetiği, Grafikler, Dosyalar, Port Kullanımı
Vektör analizi, koordinat sistemleri, sonsuz veriler, kompleks analiz, gama fonksiyonu, bessel  fonksiyonları, legendre fonksiyonları, özel fonksiyonlar.  Kısmi diferansiyel deklemlerin  sınıflandırılması, birinci mertebeden kısmi diferensiyel deklemler, Hamilton-Jacobi teorisi,  Laplace deklemi, dalga deklemi, difüzyon deklemi, integro diferansiyel deklemler. Kinematik ve  diferansiyel hareket. Kütle, moment ve direngenlik analizi, Newton-Euler ve Lagrange  formülasyonu, yörünge ve hareket kontrolü ve  esneklik etkileri.  Vektörlerin türevi, kinemati,  kütle dağılımı, genelleştirilmiş kuvvetler, enerji fonksiyonları, hareket denklemlerinin  formülasyonu, hareket denklemlerinden bilginin elde edilmesi.
Ders biyosensör tanımı, prensipleri ve biyosensörlerin biyoteknoloji ve biyomedikal alanlardaki  nano boyutta uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Performans karakteristiklerin  prensipleri, üretimi ve biyomodel uygulamalar, piyezoelektrik ve termistor tabanlı biyosensörler.
Doğrusal uzaylar ve doğrusal dönüşümler (doğrusal uzay ve doğrusal dönüşümün tanımları,  doğrusal işleçlerin matris gösterimi, bir işlecin Eigen değeri, işlev uzayları, dikgen işlevler,  tümlevsel dönüşümler), sınır değer sorunu (matematiksel fizikte parçalı türevsel denklemler, ilk  değer ve sınır değer problemlerinin tanımı, sınır değer problemlerinin dikgen dönüşümlerle  çözümü, ısı, dalga ve Laplace denklemlerinin çözümü).
Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi, gösterimi  ve analizi. Uygulamalar, hücresel ve genel fizyolojide modelleme ve kontrol problemleri  olacaktır. Dersin ilk kısmında, kontrol sistemlerinin temel kavramlarına değinilecektir. İkinci  kısmında ise, çeşitli biyolojik sistemler ve onların doğal olarak ve dışarıdan bir etki ile  gerçekleşen kontrol mekanizmalarından bahsedilecektir. Değişik kontrol sistemlerinin farklı  özellikleri ve birbiri ile olan münasebetleri gösterilecektir. Fizyolojik kontrol sistemleri dersinde,  vücudun kimyasal bileşimi, moleküler kontrol mekanizmaları, homeostatik mekanizmalar, nöral  kontrol mekanizmaları, sensör sistemleri, hormonal kontrol mekanizmaları ve vücut hareketinin  kontrolü bilgileri aktarılır.
Frekans dağılımları ve frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüler. Tablo ve grafikler. Önemlilik  testleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon. Değişkenler, temel istatistik kavramları, doğrusal  regresyon, korelasyon katsayıları, tek faktör varyans analizi, iki faktör varyans analizi, çoklu  karşılaştırmalar, SAS istatistik programının tanıtılması, SAS ile veri analizleri (regresyon  korelasyon, anova).
İnsansı robotlarda genel tanımlamalar, Temel homojen dönüşümler, Seri robotların ileri ve ters kinematiği,  Paralel robotların ileri ve ters kinematiği, Seri ve paralel robotlarda Jacobian matrisinin bulunması, İnsansı  robotların ileri ve ters kinematik modelinin elde edilmesi, İnsansı robotlar için Jacobian matrisinin  bulunması, İnsansı robotlarda çalışma uzayı ve tekillik analizi.
Paralel robotların yapısı ve koordinat sistemlerinin yerleştirilmesi, ileri ve ters kinematik paralel robotların  Jakobiyen matrisi, paralel robotların çalışma uzayı ve singularite analizi, paralel robotların dinamiği,  Stewart platformunun ileri ve ters kinematiği, Hibrit (paralel-seri) robotların ileri ve ters kinematiği.
Robot dinamiğine giriş, Temel robot dinamik algoritmalar: Newton-Euler, Lagrangian–Eulerian ve  Hamiltonian, İnsansı robotların dinamiğinin Newton-Euler yöntemiyle çıkarılması, İnsansı robotların  yürüyüş dinamiğinin tasarlanması.
DH yöntemiyle endüstriyel robotların ileri kinematik, ters kinematik ve dinamik modellerinin elde  edilmesi. Üssel yöntem, üssel yöntemle endüstriyel robotların ileri kinematik, ters kinematik ve dinamik  modellerinin elde edilmesi. Kartonyum yöntemi, kartonyum yöntemiyle endüstriyel robotların ileri  kinematik, ters kinematik ve dinamik modellerinin elde edilmesi.
This course presents the fundamentals of digital signal processing with particular emphasis on  problems in biomedical research and clinical medicine. It covers principles and algorithms for  processing both deterministic and random signals. Topics include data acquisition, imaging,  filtering, coding, feature extraction, and modeling. The focus of the course is a series of labs that  provide practical experience in processing physiological data, with examples from cardiology,  speech processing, and medical imaging. The labs are done in MATLAB® during weekly lab  sessions that take place in an electronic classroom. Lectures cover signal processing topics  relevant to the lab exercises, as well as background on the biological signals processed in the labs.
This course provides intensive coverage of the theory  and practice of electromechanical  instrument design with application to biomedical devices. Students will work with MGH doctors  to develop new medical products from concept to prototype development and testing. Lectures  will present techniques for designing electronic circuits as part of complete sensor systems.  Topics covered include: basic electronics circuits, principles of accuracy, op amp circuits, analog  signal conditioning, power supplies, microprocessors, wireless communications, sensors, and  sensor  interface circuits. Labs will cover practical printed circuit board (PCB) design including  component selection, PCB layout, assembly, and planning and budgeting for large projects.  Problem sets and labs in the first six weeks are in support of the project. Major team-based  design, build, and test project in the last six weeks. Student teams will be composed of both  electrical engineering and mechanical engineering students.
Biyoseramiklere giriş, biyoseramiklerin tanımı, seramik ve camların yapısı, seramiklerin biyomalzeme olarak kullanımı, biyouyumluluk kavramı, biyoseramik-doku etkileşim türleri (İnert, poroz, çözünebilir, biyoaktif), doku türleri, kemik yapısı, biyoseramiklerin üretim yöntemleri, alümina ve zirkonyum oksit seramiklerin özellikleri ve uygulama alanları, biyoaktif cam ve cam seramiklerin üretim yöntemleri, özellikleri ve klinik uygulamaları, hidroksiapatit kompozitler, yoğun ve poröz hidroksiapatit bileşimleri, üretim yöntemleri ve klinik uygulama sonuçları, radyoterapi camları ve uygulamaları, biyoseramiklerin karakterizasyonu, biyoseramiklerin uygulanmasında tasarım kriterleri ve doğru malzemelerin seçimi, son yıllarda biyoseramikler konusunda yapılan çalışmalar.
Korozyona giriş ve korozyon türlerinin tanıtımı. Kimyasal ve elektrokimyasal korozyon mekanizmaları. Biyokorozif ortamların özellikleri ve biyomalzemelere etkileri. İmplantlarda meydana gelen biyokorozyon türleri. Kaplamalarda meydana gelen biyokorozyon türleri. Biyobozunur malzemelerdeki korozyon mekanizması. Biyokorozyonu önleme ve kontrol metodları.