Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı



Meyve ve sebze türlerinin botanik özellikleri, çeşitleri, üretim-tüketim değerleri, ihracatı, fizyolojisi ve biyokimyası (büyüme ve gelişme, olgunlaşma ve yaşlanma), hasat sonrası kayıplar ve nedenleri, hasat sonrası kayıpları azaltıcı önlemler (olgunluk, hasat ve hasat sonrası işlemler, düşük sıcaklıkta muhafaza, kontrollü atmosferde muhafaza, düşük basınçta muhafaza, kimyasal kontrolu, ambalajlama).
Bahçe bitkileri ürünlerdeki kayıpların nedenleri, prensipleri ve kayıp oluşturan uygulamalar. Patolojik, kalitatif, kantitatif, besinsel ve sosyoekonomik kayıplar. Bahçe bitkileri ürünlerindeki kayıpları oluşturan faktörler. Kayıp belirleme ve değerlendirme teknikleri ve bunların sınırlamaları. Kayıpları önlemeye uygun ileri teknolojik yöntemler.
Bahçe Bitkilerinde moleküler genetik alanında kullanılan moleküler markörlerden, protein markörler, izoenzimler, DNA markörler, RFLP, RAPD, SSRP teknikleri, SCAR markörler, nükleik asit dizilerinin analizi ve gen haritalaması.
Bitki büyümeyi düzenleyicisi kavramı ve tarihçesi; büyümeyi düzenleyici maddelerin sınıflandırılması; önemi; büyümeyi düzenleyici maddelerin bitki bünyesinde sentezi; taşınması ve parçalanması; büyümeyi düzenleyici maddelerin etki mekanizması; büyümeyi düzenleyicilerin hasat sonrası aşamada kullanılma alanları, büyümeyi düzenleyici maddelerin geleceği.
Topraksız yetiştiriciliğin tanımı ve tarihçesi, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, topraksız tarımın ülkemizdeki önemi, durumu ve kullanım olanakları, topraksız tarım yöntemleri, su kültürü (durgun su kültürü, akan su kültürü (NFT), pülverize su kültürü (aeroponik)) ve uygulama yöntemleri, katı ortam kültürü (agregat kültürü), agregat türlerine göre ve yetiştirme yerlerine göre yapılan sınıflandırma ve uygulamalar, besin solusyonu hazırlanması, ölçümler ve özellikleri, yetiştirme teknikleri (fide üretimi, dikim, kültürel uygulamalar).
Meyve ve sebzelerin yapı ve kompozisyonları, bahçe bitkilerinde değişik olgunluk kavramları ve tanımları, olgunluğun belirlenmesinde izlenen yöntemler, olgunluk sonrasındaki kimyasal değişimler ve bunu etkileyen faktörler, depo koşullarındaki klimatik etmenlerden sıcaklık ve nemin depodaki ürün kaybı, ürün kalitesi ve muhafaza süresi üzerine etkileri, fizyolojik depo hastalıkları.
Laboratuvarda çalışma ve çeşitli malzemeler ile alet-ekipmanların kullanılma prensipleri, çeşitli analiz metotları, analizlerde yapılan temel işlemler, çözelti hazırlama, ayırma teknikleri (ekstraksiyon), laboratuar performans testleri, enstrümental analiz yöntemleri.
Meyvecilikte kullanılan in vitrobesi ortamları ve büyümeyi düzenleyiciler. In vitro’da kültür yapımı ve karşılaşılan problemler. In vitro’dabitki yenilenmesi, köklendirme ve alıştırma. Mikroüretimi yapılan materyalin fenotipi. Doku kültürü ile vegetatif çoğaltılan meyve fidanları. Hastalıktan ari meyve fidanı üretimi. Somaklonal değişim (varyasyon). Meyvelerde kısmi genom transferi, kromozomal organizasyon ve gen haritalama. Genetik yapısı değiştirilmiş meyvelerde aktarılmış gen bölgesini tesbit etme. Somatik embryogenesis: üretim ve gen transfer sistemlerindeki potansiyel.Meyvecilikte kullanılan genetikuygulamalara örnekler. Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
Dünya ve Türkiye'de soğanlı bitkilerin önemi ve ticareti, soğanlı, yumrulu ve rizomlu süs bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, çiçek soğanlarının generatif ve vegetatif çoğaltma yöntemleri, çiçek soğanlarının depolanması ve preparasyon uygulamaları. Türkiye'den ihraç edilen önemli doğal çiçek soğanları (kardelen, sıklamen, karçiçeği, ters lale, adıyaman lalesi, göl soğanı, ak zambak, manisa lalesi, ak yıldız, yıldız sümbülü, sarı çiğdem) ile dünyada ve ülkemizde kültürü ve ticareti yapılan önemli kültür çiçek soğanlarının (zambak, lale, glayöl, süsen, freyza, sümbül, düğün çiçeği, nergis ve dağ lalesi) ekonomik önemleri, botanik ve fizyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, generatif ve vegetatif çoğaltma yöntemleri, yetiştirme teknikleri, soğanlara yapılan ön işlemler, preparasyon uygulamaları, depoda ve serada zorlama işlemleri, soğanların paketleme, depolama ve taşıma koşulları, çiçek soğanlarında görülen hastalık ve zararlılar.
Meyvelerin seleksiyon kriterleri, irilik, şekil ve renklerin ölçüm ve tartım yöntemleri, fizyolojik özelliklerin ölçülmesi, örnek sayıları ve örnek alma, kriterlerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.