Mühendislik Yönetimi (İ.Ö.) Anabilim DalıAr-Ge tanımı, Teknoloji tanımı, kavramları ve teknoloji yönetimi terminolojisi, teknoloji ve endüstri yapısı, otomasyon yönetimi, rekabet stratejileri, Teknolojiinin üretilmesi, teknolojinin elde edilmesi, teknoloji transferi, teknoloji tahmin yöntemleri, Ar-Ge de kullanılan çeşitli yöntemler, AR-GE politikaları, AR-GE için stratejik planlama, proje geliştirme, bir AR-GE projesi için teklif hazırlama ve geliştirme, proje yönetimi, takım oluşturma, teknoloji haritasının oluşturulması, İmalat sektöründe Ar-Ge uyulmalrına örnekler 
Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki fark; ürünlerin içindeki bilgi; işletme süreçleri ve ürüne bilgi katma; kalite yönetiminden bilgi yönetimine geçiş; kuruluşlardaki bilgi türlerinden açık ve kapalı bilgi; açık ve kapalı bilginin yönetiminde evreler; bilgi yaratan işletme; şirket bilgi yönetimi sorumlusu; bilgi yönetimi ödülleri; Toplam Bilgi Yönetimi; entellektüel sermaye ve hesaplanması, görüntülenmesi; şirket bilgi haritası ve örnek yazılımlar; intranet ve örnek uygulamalar.Öğrenci sunumları  
Faiz, paranın zaman değeri, enflasyon, vergiler; yıllık birleştirme, cebirsel ilişkiler ve çözüm prosedürleri, kesikli ve periyodik birleştirme, sürekli birleştirme, denklik, sermaye bütçeleme, net şimdiki değer analizi, verim oranı analizi, geri ödeme süresi analizi, kazanç-maliyet oranı analizi, yatırım alternatifleri arasında seçim, yenileme kararları, amortisman ve vergiler, nakit akışlarının geliştirilmesi, enflasyon ve fiyat değişmeleri, belirsizlik altında analizler, çok ölçütlü karar verme analizleri, finansal araçlar ve türevleri
Sabit, değişken ve toplam maliyet. Para ve paranın miktar teorisi. Enflasyon, deflasyon, döviz, devalüasyon ve revelüasyon. Bankalar ve merkez bankası. Milli Gelir, bölüşüm ve istihdam ve ekonomik büyüme. Dış ticaret teorisi
Personel yönetimi tanımı, amacı, kapsamı ve İnsan Kaynakları Yönetimine geçişi gerekli kılan değişimler, İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı, kapsamı, Organizasyonun Stratejik hedefleri kapsamında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı, amacı ve kapsamı, aradaki farklılıklar, İnsangücü Planlama ve sonuçların kadrolamada kullanılması, İş Analizi ve iş tanımları ve yetkinliklerin belirlenip formlara aktarılması, İşe Alma kapsamında seçme, yerleştirme ve oryantasyon faaliyetleri, Eğitim ve kariyer planlama, iş tanımları ve yetkinliklerin İş Değerlendirme çalışmalarına dönüştürülmesi, İş Değerlendirme tanımı, amacı, kapsamı ve kullanılan yöntemler, Faktör Puan yöntemi ve Hay Yöntemi uygulamaları, Performans Değerlendirme tanımı, amacı, kapsamı ve kullanılan yöntemlerden örnekler, Ücret Yönetimi tanımı, amacı, kapsamı ve Ücret Eğrilerinin ve ücret gruplarının oluşturulması.
Kalite hakkında temel bilgiler, Kalitenin tarihsel gelişimi, Kalite açısından temel istatistik bilgiler, İlgili olasılık dağılımları, Kontrol diyagramlarına giriş Ortalama (X) standart sapma ve Dağılma Aralığı (R) diyagramları Özellikler için KD Değişkenler için KD Kabul örneklemesi esasları Birli ,ikili, çoklu örnekleme teknikleri Çalışma karakteristiği eğrisi e ilgili tarifler Çıkan ortalama kalite ve ortalama toplam muayene kavramları Standart örnekleme planları Uygulama örnekleri
Kalite tanımı, kavramı ve tarihsel gelişimi, Toplam Kalite kavramı, kalite guruları ve düşünceleri, Kalite Yönetim sistemleri, Kalite Araçları (7 temel araç, Yeni 7 Kalite Aracı) Toplam Kalite ve Sistem Yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri, Kalite Maliyetleri, Kalite Kontrol Çemberleri, Kalite Güvence Sistemi, Kaizen:Sürekli İyileştirme, Kalite Yönetimi Değerlendirme Yaklaşımları Deming, Baldrige ve EFQM değerlendirme sistemleri)
Giriş ve temel kavramlar, lojistik sistemleri: gelişim ve büyümeleri, globalizasyon ve polarizasyon, toplam maliyet ve sistem yaklaşımları, lojistik öğeleri, müşteri hizmeti düzeyinin belirlenmesi, ürün-lojistik ilişkisi, satıcı/tedarikçi seçim modelleri, sipariş işleme sistemleri, fabrika/depo yer seçimi modelleri, depo yönetimi, güzergah belirleme, taşıt çizelgeleme ulaştırma ve dağıtım modelleri, tedarik zinciri yönetimi, kamçı etkisi, tedarik zinciri modelleri: tedarikçi yönetiminde envanter (VMI), ortaklaşa planlama, tahmin, satınalma (CPFR)
Faiz, paranın zaman değeri, cebirsel ilişkiler ve çözüm prosedürleri, nakit akışlarının denkliği, net şimdiki değer analizi, yıllık nakit akış analizi, verim oranı analizi, artışın verim oranı analizi, geri ödeme süresi analizi, kazanç-maliyet oranı analizi, yatırım alternatifleri arasında seçim, yenileme kararları, amortisman ve vergiler.  
Sistem yapısı ve İnsan-Makine sistemlerine ilişkin temel kavramlar, ergonomi bilimdalının ortaya çıkışı ve amaçları, ergonominin çalışma konuları, görev sınıflandırması, sistem ve insan performansı ve etkileyen faktörler, yüklenme-zorlanma, yorulma-dinlenme, toplam enerji tüketimi, vücut duruş ve hareketleri (ayakta ve oturarak çalışma duruşları, antropometrik, biomekanik ve fizyolojik tasarım prensipleri), fiziksel çevre koşulları (aydınlatma, gürültü, titreşim, iklim, zararlı maddeler ve havalandırma), iş organizasyonu, iş ve görev analizi ve çeşitli analiz yöntemleri (OWAS vb.), zihinsel ağırlıklı çalışmalar, zihinsel işyükü kavramı ve analiz yöntemleri (NASA-TLX vb.), makroergonomi, katılımcı ergonomi, bilişsel ergonomi, yazılım ergonomisi ve Kansei mühendisliği 
Olasılık temellerinin tekrarı, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, rassal örnekler ve bunların istatistikleri, rassal örneklemenin anlamı, kestirimi, örnekleme tasarımı ve tekniklerine giriş, istatistiksel kalite kontrolde kontrol diyagramları, istatistiksel hipotez testleri ve anlamlılık testleri, uygunluk testleri, deney tasarımı, non-parametrik metotlar, regresyon ve korelasyon analizleri, bilgisayar yardımıyla istatistiksel karar verme, uygulama örnekleri.
Belirsizlik altında karar verme, risk altında karar verme, ek bilgi ile karar verme, karar ağaçları, rekabetçi karar verme, iki kişili sıfır toplamlı oyunlar, tam strateji, karma strateji, rekabetçi durumların doğrusal programlama ve grafik çözümleri, Markov analizi karakteristikleri, geçiş matrisi, kalıcı durum olasılıkları, Markov analizi uygulamaları, özel geçiş matrisi tipleri, tek kanallı kuyruk modeli, yönetim kararlarında parametrik analiz, Monte-Carlo simülasyonu, simülasyon uygulamaları. 
Pazarlama kavramı. Pazarlamanın işletmeler ve toplum açısından önemi, teorik ve disiplinel yönü, diğer disiplinlerle ilişkisi, fonksiyonları. Pazarlama konularını incelemede temel yaklaşımlar. sistem yaklaşımı, Pazarlama çevresi-Pazarlama bilgi sistemi. Tüketici pazarı, alıcı pazarı, üretici, satıcı, hükümet pazarları. Pazarlama bölümlendirme. Pazarlama örgütlenmesi ve planlama. İşletme ve Pazarlama amaçlarının belirlenmesi. Pazarlama programının planlanması. Pazarlamanın değişik alanlarda kullanımı. Pazarlamada stratejik yaklaşımlar. Büyüme ve rekabet stratejileri. stratejik pazarlama yönetimi kavramı. İşletme stratejileri ve stratejik pazarlama planlaması. Durum analizi Pazar analizler, Pazar tahminleri, Rekabet analizi. Pazarlama stratejileri. Ürün programı. Yeni ürün geliştirme süreci. Fiyatlandırma programı. Tutundurma programı Reklam,Satış geliştirme.Dağıtım kanalları ve yapısal özellikleri, dağıtım kanallarının uyumlaştırılması  
Proje tanımı, türleri ve özellikleri; Proje Yönetimi kavramları; Projenin gerekçesi ve problem tanımlama; Ekip kurma, Zaman planlaması, Maliyet Planlaması ve Performansı; Proje Yönetimi, ilerlemenin izlenmesi ve kaydedilmesi; Proje sonlandırma; CPM, Kritik yol hesap yöntemleri, bolluk hesapları, PERT, Kaynak planlama ve yönetimi, zaman kısıtı altında planlama; Proje iletişimi ve dokümantasyonu, Proje organizasyonu çeşitleri; Proje planlamada bilgisayar destekli uygulamalar.
Giriş, Dünya’nın ve Türkiye’nin genel enerji görünümü, alternatif enerji kaynakları, enerji yönetimi programının esasları ve sanayi’de enerji yönetimi programının başlatılması,  sanayide enerji tasarrufu etüt yöntemleri, sanayi tesislerinin enerji yönetimi açısından izlenmesi ve muhtemel tasarruf potansiyelleri İçin hedef oluşturmanın aşamaları,  sanayi tesislerinde enerji tüketim standardının tayini, sanayi tesislerinde enerji üretimi, taşınması ve proseslerde kullanımındaki verim artırma metotları. Sanayi tesislerinde kojenerasyon uygulamaları, sanayi tesislerindeki atık enerjilerin değerlendirilmesi. Enerji tasarrufu esaslı projelerin yatırımının değerlendirme kriterleri, sanayi tesislerinde kullanılan enerjilerin çevreye etkilerinin belirlenmesi.
Sistem yaklaşımı, Genel sistem kuramı ve hiyerarşisi, Uygulama ve öğrenme, Sistem analizi, Sistem tasarımı, Sistem hazırlama, Sistem kurma ve işletme, Sistem tasarımlı modelleme, Dinamik sistem modeli, Sistem tasarımının geliştirilmesi, Yönetimde sistem yaklaşımı, Sistem yaklaşım teknikleri, İş bilişim sistemlerinin gelişimi
Giriş, üretimin temel fonksiyonları, Talep tahminleri, Toplu planlama, Toplu planlama stratejileri, Malzeme ihtiyaç planlaması sistemi, MRPII, DRP, ERP. Kapasite ihtiyaç planlaması, İş çizelgeleme, kısa dönem çizelgeleme, İş sıralama ve yükleme, Üretim programları, MS project uygulamaları, GANNT diyagramları, Montaj hattı dengeleme problemleri, Üretim planlama ve kontrolü için şebeke analizleri, CPM, PERT teknikleri, Şebeke analizlerinde kaynak dengeleme problemleri
Üretim sistemi ve tipleri, üretim yönetimi kavramı, kuruluş yeri seçimi kavram ve yöntemleri, iş yeri düzenleme kavram ve yöntemleri, üretim planlama ve kontrol kavram ve aşamaları, kantitatif satış tahmini teknikleri, toplu üretim planlamada model kurma ve çözüm teknikleri, ana üretim programının belirlenmesi, ürün ağacı kavramı, stok kontrol, malzeme ihtiyacının planlaması, hat dengeleme kavram ve yöntemleri, parti hacmi belirleme algoritmaları, tezgah yükleme yöntemleri, iş sıralama yöntemleri, atölye faaliyet kontrolu, envanter sistemleri, stok kontrol modelleri, tam zamanında üretim sistemi, satınalma sistemleri
Liderlik modelleri: özerklik kuramı, davranışsal kuramlar, durumsal liderlik modelleri; motivasyon kuramları: kapsam kuramları, süreç kuramları; iletişim biçimleri, iletişim ortamları, yönetim bilişim sistemleri, raporlama, sunuş teknikleri, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, ekip çalışması, ekip dinamikleri ve sinerji, ekipte roller ve ekip oluşturma aşamaları
Yönetim ve organizasyon tanımı ve gelişimi, Yönetim işlevleri, Planlama, örgütleme, Yürütme, eşgüdüm, denetleme, Yeni yönetim teknikleri: Amaçlarla yönetim, İstisnalara göre yönetim, Benchmarking, değişim mühendisliği, iletişim teknikleri, Yönetim süreçleri, Yönetsel yetki, Yönetime katılma, İş disiplini ve motivasyon, Örgütlerde motivasyon teknikleri
Modelleme, katı ve esnek modeller, model oluşturmada alternatif temelli ve kriter temelli yaklaşımlar, model kurma, matematiksel modellemenin temel adımları, doğrusal programlama, grafik çözüm, simpleks algoritması, dualite, duyarlılık analizleri, atama problemleri hedef programlama, etkileşimli karar verme, çok ölçütlü karar verme teknikleri 
Temel kavramlar, tesis ve çevresi, tesis tasarım süreci, tesis tasarım ilişkisi, ön yapılabilirlik, kuruluş yeri seçimi, kuruluş yeri seçimi model ve teknikleri, transportasyon tekniği, MODİ, VAM, MACAR ALG., tesis yerleşimi kantitatif ölçütler, bir karar verme yöntemi: ELECTRE, kalitatif çok amaçlı karar verme teknikleri, sistematik işyeri düzeni planlaması, işlem süreç şemaları, akış-eylem ilişki şemaları, wimmert yöntemi, gezi şemaları.
Müşteri İlişkileri Yönetiminin temel prensipleri, müşteriler arasındaki farklılıkların anlaşılması, müşteri bilgilerinin toplanması, Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; müşteri bağlılığı, Müşteriyi Kazanma ve Tutma; yeni müşteri kazanma stratejileri, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Odak grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi.
Süreç Yönetimine Giriş, Süreçlerle Yönetim, Süreçlerin Sınıflandırılması, Süreç Hiyerarşisi, Süreç Tanımlama, Süreç Akış Şemaları, Süreç Haritası, Süreç Performans Ölçütleri, Süreç Performansının Ölçülmesi, Süreç İyileştirme Analizi, Süreç İyileştirme Yöntemleri, Süreç Olgunluğu, Risk Analizi ve Yönetimi.