Jeoloji Mühendisliği Anabilim DalıAğır mineraller ve özellikleri Ağır minerallerin oluşum mekanizması Ağır mineralli kayaçlar Ağır mineral örnek alma yöntemleri Ağır mineral örnek alım yöntemleri Ağır mineral sıvıları Ağır mineral örneklerinin ayırma yöntemleri Ağır mineral örneklerinin ayırma yöntemleri Ağır mineral örneklerinin ayırma yöntemleri Ağır minerallerin optik özellikleri Ağır minerallerin optik özellikleri Ağır mineral analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Ağır mineral analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Ağır minerallerin kaynak kayalarının belirlenmesi
Dunyamizin ilk olusumu sorasinda salinan gazlarin olusturdugu ilk atmosferin ardindan zaman icinde bu atmosferin evrimi ve onun hidrosfer ile etkilesimi ele alinacaktir. Bu evrimin sirasinda dis etkenlerin (meteor, kuruklu yildizlar, ve canlilarin ortaya cikisi ve evrimlesmesi) atmosfer ve hidrosferin degisimi ile etkisi ele alinacaktir. Bu ders icinde jeokimya'da ogrendigimiz denge ve hiz kavramlari kullanilarak bu etkilesimler kimyasal olarak calisilacaktir.
Cevherleşme ile ilgili tanımlamalar Cevherleşmede örnek alma yöntemleri Yüzeysel ve derin prospeksiyon çalışmalarında etki alanlarının saptanması Yüzeysel ve derin prospeksiyon çalışmalarında etki alanlarının saptanması Yüzeysel ve derin prospeksiyon çalışmalarında etki alanlarının saptanması Etki alanının analitik ve jeolojik yorumlamaları Etki alanının ölçümleri Etki alanının ölçümleri Tenor tanımlaması ve çeşitleri Aritmetik ve ağırlıklı ortalama yöntemleriyle tenor hesapları Aritmetik ve ağırlıklı ortalama yöntemleriyle tenor hesapları Rezerv tanımlaması ve çeşitleri Çeşitli rezerv hesaplama yöntemleri Çeşitli rezerv hesaplama yöntemleri
Doğal ve kirlenmiş yeraltı sularının kimyasını ve kalitesini kontrol eden parametreler ve bu parametrelerin laboratuar ve arazi koşullarında belirlenmesi, kullanılan ekipmanlar, analiz teknikleri, örnek alma yöntemleri, ağır metal kirliliği, ağır metallerin akifer ortamında davranışını ve kaderini etkileyen süreçler, jeokimyasal modellemeye giriş
Epijenetik maden yataklari Magmatik maden yataklari - Porfiri yataklar, Model Porfiri yataklar (devam: Örnekler) Epitermal maden yataklari (alterasyon ve modern örnekler, Model) Epitermal maden yataklari (Yasli örnekler) Demir oksit-bakir-altin-REE yataklar Skarn turu yataklar Mezotermal ve granit kökenli altin yataklari Damar tipi altin - baz metal yataklari Sedimanter Epijenetik maden yataklari - Misisipi vadi turu yataklar Uranyum yataklari Karlin tipi altin yataklari Sedement ve seyl anakayacli bakir yataklari - Kupersifer bakir ve Afrika sedimanter bakir yataklari Laterit turu yataklar
Giriş: Jeokimyasal veriler Jeokimyasal verilerin analizi: korelasyon, regresyon ve temel bileşen analizleri Ana elementlerin kullanımı: sınıflama ve değişim diyagramları İz elementlerin kullanımı: iz element dağılımlarını denetleyen faktörler Magmatik sistemlerde dağılım katsayılarını denetleyen fiziksel parametreler Kısmi ergime ve element dağılımları: nümerik yaklaşımlar Yığın, denge ve dinamik ergime modelleri Kısmi ergimede ters nümerik modelleme Kristal fraksiyonasyonu ve ergiyik üzerindeki etkileri Denge kristalizasyonu Fraksiyonel kristalizasyonMagmatic sistemlerde karışım ve AFC prosesleri Ergime ve kristalizasyon işlemlerinin izotop sistematiklerine etkisi İzokron hesaplamaları
Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Genel bir bakış CBS'nin Kısımları ve Kullanım Alanları CBS'de kullanılan veri modelleri ve Yapıları Coğrafık veri girişi yöntemleri ve kaynakları CBS'de Veritabanı Geliştirilmesi ve Yönetimi CBS'nin Yerbilimlerde Kullanım Alanları ArcGIS CBS programının tanıtımı ve kullanımı (ArcMap, ArcCatolog) ArcGIS CBS programı ile Uygulama (Veri dönüşüm fonksiyonları, Raster Verinin Rectify Edilmesi) G1S ortamında jeoloji haritasınınhazırlanması Jeolojik, jeoteknik, jeokimyasal ve mad6n jeolojisi ile ilgili kayıt, ölçü ve deney verilerinin CBS'ye aktarılması Mekansal sorgulama ve analiz için gerekli jeolojik katmanları oluşturma Mekansal sorgulama ve analiz için oluşturulan jeolojik katmanlar ile uygulamalar Uygulama 1: Agrega potensiyel alanların belirlenmesi Uygulama 2: Yerleşime Uygunluk Çalışması Uygulama 3: Potansiyel Heyalan Alanları Belirleme
Granitoyid tiplerini ayırmada kullanılan genel karakteristikler Mineralojik kompozisyon. QAP ayırtman diyagramı Mineralojik kompozisyon. QAP ayırtman diyagramı Majör element karakteristikleri. İz element ve radyoaktif izotop karakteristikleri Majör element karakteristikleri. İz element ve radyoaktif izotop karakteristikleri Majör element karakteristikleri. İz element ve radyoaktif izotop karakteristikleri Yitim granitleri: Primitif M, kalkalkali I, olgun ark S ve ark gerisi A tipi granitler ve ilgili cevherleşmeler Porfiri Cu-Mo ve masif sülfıt tipi cevherleşme mekanizmaları Porfiri Cu-Mo ve masif sülfıt tipi cevherleşme mekanizmaları Fe, W ve Sn'lı skarn cevherleşmeleri Plaka ortası ve çarpışma sonu granitlere ilgili cevherleşmeler
Hidrojeoloji alanı ile ilgili özel konular, alan içerisindeki yeni gelişmeler, teknikler araştırma makaleleri ile ayrıntı olarak ele alınacaktır.
Bölgesel ve yerel ölçekte yeraltı suyunun dinamiğini ve oluşumunu kontrol eden hidrolojik ve jeolojik süreçler, yeraltı suyu hidrolojisinin temel kavramları, doygun ve doygun olmayan gözenekli ortamlarda yeraltı suyu akımı, yeraltı suyu akım denklemleri, kuyu hidroliği: temel kavramlar, pompaj testleri ve tasarımı, kuyularda duraylı ve duraysız pompaj koşullarında akifer hidroliği ve veri analiz metotları, pompaj verilerinin yorumlanması, slug testleri ve veri analiz metotları, kuyu etkinliğinin ve kapasitesinin belirlenmesi, yeraltı suyu akım modellemeleri:
Kaya Mekaniğinde Gerilme Durumları.Gerilme Analizi.Gerilme Deformasyon İlişkileri Kaya Davranışını Belirleyen EtmenlerTaş- Kaya İlişkisiTaş ve Kayaların Mekanik ÖzellikleriGüvenlik Kavramı Kaya Kütle Sınıflamaları Kaya Ortamının Mekanik Davranışını Denetleyen Faktörler Yeraltı ve Yerüstü Kaya Yapıları Kaya Şev Duraylılığı Tünellerde Destek sistemleri Açık ve Yeraltı Maden Ocaklarında Destek sistemleri Kaya Ortamının Teknolojik Özellikleri
Mühendislik Jeolojisi, Jeoteknik, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği İlişkisi. Mühendislik Jeolojisi Birimleri. Mühendislik Jeolojisi Haritaları.Mühendislik Jeolojisinde Arazi ve Laboratuarda Yapılan Ölçümler, Gözlemler, Deneyler ve İlgili Ulusal-Uluslarası Standaıtlar.Mühendislik Yapısı, Jeolojik Ortam İlişkisi.Kütle Hareketleri Nedenleri ve Önlemlerinde Uygulanan Mühendislik Jeolojisi Çözümleri.Yerleşim ve Yapılaşma Parametrelerini Etkileyen Mühendislik Jeolojisi Sorunları.Tünel Projelerinde Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve Çözüm Uygulamaları.Baraj Projelerinde Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve Çözüm Uygulamaları.Otoyol-Yol Projelerinde Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve Çözüm Uygulamaları.Köprü Projelerinde Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve Çözüm Uygulamaları.Çok Katlı Yapı Projelerinde ve Derin Kazılarda Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve Çözüm Uygulamaları.Zayıf Zeminlerde Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları ve İyileştirme Yöntemleri. Kaya Ortamlarda Taşıma Gücü Kavramı.
Araştırma mikroskobunun tanımlanması ve özellikleri Araştırma mikroskobunun tanımlanması ve özellikleri Tabii ve polarize ışığın karakteristik özellikleri Tabii ve polarize ışığın karakteristik özellikleri Minerallerin konoskopik özellikleri Uzanım, faz farkı, gecikme veya yol farkı İzotrop veya tek kırıcı mineraller İzotrop veya tek kırıcı mineraller Anizotrop veya çift kırıcı mineraller Anizotrop veya çift kırıcı mineraller Tek optik eksenli (üniaks) optik işaretleri ve uzanımları Çift optik eksenli (biaks) minerallerin optik işaretleri ve uzanımları Magmatik ve metamorfık kayaçları oluşturan minerallerin optik özellikleri ve tayinleri Magmatik ve metamorfık kayaçları oluşturan minerallerin optik özellikleri ve tayinleri
Giriş Magmatizma kavramı Fiziko kimyasal açıdan plütonizma ve volkanizma Volkanizma Plütonizma Plütonizma şekil ve özellikleri Ana ve iz element kavramı Bölümsel ergime kavramı Tüketilmiş üst manto kavramı LIL, HFS, REE kavramları Doygunluk kavramı, Sİ02 Al, CaO alkali Alkali olivin bazalt magma Kalk-alkalen seri Toleyitik ser
Genel tanımlar ve açıklamalar, Kuvvet ve gerilme; şekil değiştirme; gerilme-şekil değiştirme ilişkileri, Faylar, kırıklar ve çatlaklar, Fayların oluşum mekanizmaları ve kinematik anlamları, Normal fayların oluşum mekanizmaları ve modelleri, Bindirme fayların oluşum mekanizmaları ve modelleri, Doğrultu atımlı fayların oluşum mekanizmaları ve modelleri, Kıvrımlar ve kıvamlanmanın oluşum mekaniği, Deforme kayaçlarda Klivaj, foliasyon ve lineasyonlar, Faylarda kayma düzlemleri üzerindeki kinematik belirteçler, Stereografik Analizler, Enine kesitler, Yapısal sitillerin sismik ifadesi, Jeolojik yapıların modellenmesi.
Aşınma, taşınma ve çökelme işlemleri, Fiziksel ayrışma ve örnekler, Kimyasal ayrışma, karstlaşma ve örnekler, Kurak ortamlar, çökelme ve morfolojik bileşenleri Sahiller, çökelme ve morfolojik bileşenleri Akarsular, çökelme ve morfolojik bileşenleri Kütle hareketleri Havzalar, çeşitleri ve tektonikle olan ilişkileri Havzalar ve ekonomik özellikleri Kırıntılı çökelme ortamları Karbonat çökelme ortamları ve resifler Evaporit çökelme ortamları Derin denizel ortamlar
Jeokimya alanı ile ilgili özel konular,  alan içerisindeki yeni gelişmeler, teknikler araştırma makaleleri ile ayrıntı olarak ele alınacaktır.
İzotop jeolojisinin temelleri. Radyoaktivite Atomların iç yapıları. Radyoaktif atomların bozuşma mekanizmaları Radyoaktif bozuşma ve gelişme, Kütle spektrometresinin ilkeleri Potasyum ve Argon'un izotopları. K-Ar saati nasıl çalışır? K-Ar yaş tayini yöntemi. Potasyum ve Argon'un ölçümleri -Ar yaş tayini yöntemi. Neler yaşlandırılabilir? 40Ar/39Ar yaş tayini yöntemi. Yaş tayini için artan sıcaklık tekniği ve diğer teknikler. K-Ar ve 40Ar/39Ar yöntemlerinin kıyaslanması Rb-Sr yaş tayini yöntemi. Rb-Sr yaş tayini için bazı örnekler Sm-Nd yaş tayini yöntemi. Sm-Nd yaş tayini için bazı örnekler U, Th-Pb yaş tayini yöntemi. U, Th-Pb yaş tayini için bazı örnekler Re-Os yaş tayini yöntemi. Re-Os yaş tayini için bazı örnekler C-14 yaş tayini yöntemi. C-14 yaş tayini için bazı örnekler
Kuvaterner Stratigrafisi ve Terminolojisi Kuvaterner Biyostratigrafisi Milankoviç Döngüleri ve Kuvaterner'de İklim Değişimleri Kuvaterner Buzullaşması, Buzul Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Kuvaterner Buzullaşması, Buzul Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Kuvaterner Kabuk Hareketleri Kuvaterner'de Canlı Evrimi Kuvaterner Gölleri Kuvaterner Volkanik Aktiviteleri Kuvaterner Deniz Seviyesi Değişimleri ve Taraçalar Kuvaterner Okyanus suyu Kimyası ve Sirkülasyonları Kuvaterner Ortamsal Değişimleri Kuvaterner Çökellerinin Yaşlandırması yöntemleri Kuvaterner yaşlı alüviyal zeminlerde yapılaşma ve mühendislik çalışmaları
Madencilikte kullanılan terimler ve tanımlamaları Maden işletme aşamaları Maden işletme aşamaları Düzenli ve düzensiz cevher yataklarında alan ve kalınlık hesaplan. Düzenli ve düzensiz yataklarda rezerv ve tenor hesapları Düzenli ve düzensiz cevher yataklarında alan ve kalınlık hesapları. Düzenli ve düzensiz yataklarda rezerv ve tenor hesapları Açık ve kapalı maden işletmeciliği Açık ve kapalı maden işletmeciliği Kapalı maden işletmeciliğinde üretim yöntemleri Kapalı maden işletmeciliğinde üretim yöntemleri Galeri açımı, baş aşağı ve baş yukarı galeri açımında karşılaşılan jeolojik sorunlar Galeri açımı, baş aşağı ve baş yukarı galeri açımında karşılaşılan jeolojik sorunlar Yeraltı ve yerüstü madenciliğinde kullanılan patlayıcı maddelerin çeşitleri, kullanımı ve depolanma sorunları
Tektonik teoriler Yer magnetik alanı ve paleomagnetizma Deniz tabanı yayılması Levha Tektoniği Levha sınırı tipleri Yakınlaşan levha sınırları Uzaklaşan levha sınırları Transform faylı levha sınırları Yerin üst mantosu ve kısmi ergime prosesleri Okyanus ortası sırtlarda magma oluşumu Ada yayı-yay ardı sistemleri ve aktif kıta kenarları Levha içi magmatizma ve teoriler Kıtasal rift zonları Kıtasal çarpışma kuşakları
Ofiyolitik istifin tanımlanması Manto kayaçlarının tanımı Manto kayaçlarının modal mineralojik sınıflandırılması Manto kayaçlarında dokular ve petrolojik anlamları Tüm kayaç ana oksit ve iz element jeokimyaları Tüm kayaç NTE (Nadir Toprak Element) jeokimyaları Peridotitlerin mineral kimyası özellikleri (Olivin, piroksen, spinel) Üst mantoda susuz kısmi ergime süreçleri Üst mantoda susuz kısmi ergime süreçleri Manto metazomatizması Oksijen fugasitesi koşulları Dengelenme sıcaklıkları tahmini Re-Os izotopik bileşimleri ve yaşlandırma Abisal ve yitim (SSZ) peridotitlerinin modern jeolojideki oluşum modelleri
Metamorfizma-metasomatizma kavramları ve metodoloji Araziden numune alımında dikkat edilecek hususlar ve aletsel yöntemler Basınç, sıcaklık ve gerilmeye dayalı metamorfızma kavramının evrimi. Gerilme - Deformasyon ilişkileri Denge ve dengesizlik koşulları, izokimyasal ve allokimyasal oluşumlar. Jeolojik ortam koşullarını belirliyen mineralojik ve petrografik parametreler Metamorfızma çeşitleri, ilerleyen-gerileyen metamorfızma Metamorfık kayaçlarda sıvı akışkanlar Metamorfık kayaçlarda sıvı akışkanlar Metamorfık mineral beraberlikleri Metamorfık-metasomatik symplektitler Metamorfık kayaçlarda yapı-doku ilişkileri ve yorumlanmaları Metamorfık kayaçlarda yapı-doku ilişkileri ve yorumlanmaları, bazı özel dokular Kristaller arası deformasyon türleri, yeniden kristallenme ve yerdeğiştirme yapıları Foliasyon, lineasyon gelişim mekanizmaları ve makaslanma zonlarında gelişen önemli yapıların yorumlanması
Kaya ve Zemin ortamların mühendislik özellikleri Kaya ve Zemin ortamların için yapılan arazi deneyleri Kaya ve Zemin ortamların için yapılan laboratuar deneyleri Yerüstü alan araştırma yöntemleri Yer altı araştırma yöntemleri Proje önerisi hazırlama ve sunma Mühendislik jeolojisi rapor hazırlama Örnek Proje önerisi hazırlama ve sunma Örnek Proje önerisi hazırlama ve sunma 1. Örnek proje tasarımı 1. Örnek proje tasarımı Final Örnek proje tasarımı Final Örnek proje tasarımı Final Örnek proje tasarımı
Ofıyolit kavramı ve ofiyolit kavramının tarihsel gelişimi Okyanus-Kıta geçişlerinde ofıyolitler: Steinmann Üçlüsü'nden deniz tabanı yayılmasına. Plaka tektoniği ve ofıyolitler Ofiyolitlerin mineralojik ve yapısal özellikleri. Ofıyolitlerde levha dayk karmaşıklarının önemi Ofıyolitlerde okyanus ortası sırt ve yitim üstü yakınlıkları. HOT, LHOT ve LOT tipi ofıyolitler MOR tipi ofiyolitlerin petrolojik özellikleri Yitim zonu üstü ofiyolitlerin petrolojik özellikleri. Ofıyolitlerde peridotitlerin jeokmiyasal (TK, NTE, PGE) özellikleri. Ofıyolitler ve onların modern okyanusal benzerleri. Ofiyolitik melanj kavramı ve özellikleri Kenet zonları ve ofıyolitler. Türkiye ve çevresinden örnekler Ofiyolit tabanı metamorfiklerinin petrografik, jeokimyasal ve jeokronolojik özellikleri. Ofiyolitlerin yerleşme mekanizmaları Pre-Kambriyen ofiyolitleri ve ofiyolitik kayaçların yaşlandırılması Türkiye ve Dünya'da ofıyolitler
Paleocoğrafya'nın tanımı, tarihçesi, temel ilkeler Kıyıların gelişimi Jeolojik zamanlar boyunca iklim değişiklikleri Sedimantasyon ve tektonik Paleocoğrafya, Paleoklimatoloji ve Paleoekoloji Paleocoğrafya haritalarının yapım ilkeleri Paleocoğrafya haritalarının yapım ilkeleri Karaların Paleozoyik dönemdeki konumu Karaların Mesozoyik dönemdeki konumu Karaların Senozoyik dönemindeki konumu Tetis Okyanusu'nun tarihçesi Tetis Okyanusu'nun tarihçesi Pleyistosen'den günümüze paleocoğrafık değişimler Türkiye Paleocoğrafyası
Paleoekoloji'nin tanımı, tarihçesi, temel ilkeler Çökelme ortamlarının özellikleri ve sınıflandırılması Karasal ortamlar Denizel ortamlar Fosil formların güncel formlarla karşılaştırılması Uniformitaryanizm Fosillerin kayaç içindeki konumları Canlı birlikleri İz fosillerin tanınma kriterleri Çökeller ile fosil topluluklarının ilgisi Paleoekoloji'de sedimantolojik kanıtlar Türler arası ilişkiler Fosil birliklerinin coğrafık dağılımı Paleoekolojik yorum
Havza oluşum mekanizmaları ve Havza sınıflamaları Sedimenter gereçler; sıvı akışları ve katman biçimleri Çökme tarihçesi, Stratigrafık dizilim ve Paleocoğrafık evrim Yerkabuğunun düşey hareketleri, litosfer ve astenosferin deformasyonu Wilson döngüsü, okyanusal havzaların açılması ve kapanması Farklı levha sınırlarındaki havzalar, pasif ve aktif kenar havzaları Havza oluşumunda dinamik etkiler, astenosferik akış, manto konveksiyonu ve sorguç İntrakratonik havzalar Riftler ve allokojen gelişimleri Havza evrimi ve gömülme tarihçesi Havzaların ekonomik özellikleri Doğrultu atımlı sistem havzaları Havza analiz teknikleri (sismik ve kuyu verilerinin yorumu) Kaynak ve kaynak alan modellemesi; paleoakıntılar ve sediment dağılım paternleri
Sedimanter işlem çeşitleri Mekanik ayrışma Mekanik ayrışma ortamları İklim çeşitleri ve sedimanter işlemler Kimyasal ayrışma Kimyasal ayrışmada görülen kimyasal reaksiyonlar Karbonatlaşma, Hidratlaşma Oksitlenme, Çözünme Kimyasal ayrışma ortamları İnsanların sedimanter işlemler üzerindeki etkisi Su, rüzgar ve buzul ile taşınma Çökelme alanlarının özellikleri Çökelme ortamında enerji ve çökel ilişkisi Diyajenez sırasında oluşan olaylar
Giriş - Magmatik sinjenetik maden yataklari Kromit-platin yataklari (Bushweld tipi krom yataklar) Alpin tipi krom yataklari Magmatik Ni-yataklari (I) (Voisey's Bay ve Norilsk) Komatiit Ni yataklari Sudbury - Meteor carpmasi ile alakali yataklanma türleri Elmas oluşumu Volkanik massif sulfite yataklari (Giriş: Modern örnekler) Volkanik massif sulfite yataklari (Yasli örnekler) Sedimanter sinjenetik maden yataklari Demir ve manganez formasyonlari SEDEX çinko kursun yataklari irlanda tipi cinko-kursun yataklari Plaser Altin ve platin yatakları
Stokiometri ve kütle hareket kurali Sulu çözeltiler Dengesizlik Aktivite ve aktivite sabiti Karbonatlar Asit ve bazlar Alkalinite Pratik denge termodinamiği Termodinamik (devam) Redoks jeokimyasi: Eh-pH diyagramlari Fugasite Hidrotermal çözeltiler Mineral cozunme reaksiyon kinetiği Adveksiyon ve difuzyon
Sıkışma, gerilme ve makaslama kavramları Gerilmeli deformasyon ve gelişen yapılar Çekirdek karmaşığı ve Dünya'dan örnekler Sıyrılma fayları ve Dünya'dan örnekler Rift tektoniği, sedimantasyonu ve volkanizması Sıkışmalı tektonik ve gelişen yapılar Sıkışmalı tektonik ve Dünya'dan örnekler Dağ oluşumu, metamorfızma, yükselme ve erozyon Yitim zonları ve yığışım prizması Ada yayı ve çevresinin tektonik özellikleri Transform faylar, transform fayların kökeni Transform Faylar ve Dünya'dan örnekler Transtansiyon ve transpresyon Aktif tektonizma ve sedimanter işlemler
Türkiye'nin neotektoniğine giriş Ege gerilmeli sistemine bir bakış Ege gerilmeli sistemi ve havza gelişimleri Ege'nin Neojen-Kuvaterner volkanizması ve kökeni Doğu Anadolu sıkışmalı sistemine bir bakış Doğu Anadolu'nun Neojen-Kuvaterner volkanizması ve kökeni Türkiye'nin neotektonik faylarına bir bakış Kuzey Anadolu Fay Zonu ve depremselliği Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Marmara'nın neotektoniği Doğu Anadolu Fay Zonu ve depremselliği İç Anadolu Bölgesi'nin neotektonik özellikleri Türkiye'nin diğer aktif fay zonları Güney Ege Hendeği ve Kıbrıs Yayı Türkiye'nin neotektoniği hakkında tartışmalar
Temel tanım ve kavramlar, Elektromanyetik enerji- spektrum, Atmosfer etkisi, bitki örtüsünün, suyun, yüzey cisimlerinin spektral yansımasıUzaktan algılama sistemleri, Uzaktan Algılama sistemlerinin geometrik özellikleri, Platformlar ve Sensörler, Görüntü yapısı, veri kayıt formatları ve görüntü oluşturma, Görüntü işleme ve zenginleştirme, CBS, GPS ve uzaktan algılama entegrasyonu, 3B görüntü modelleri oluşturma, Jeoloji kullanımında uzaktan algılama uygulamaları, Uygulama Örnekleri, Uygulama Örnekleri, Uygulama Örnekleri
Yeraltısuyu kirliliği türleri ve kaynakları, doygun ve vadoz zonda kütle taşınımı, kirletici taşınım mekanizmaları, kirleticilerin taşınımını etkileyen prosesler, çok fazlı taşınım: NAPLs, kirlenmiş sahaların karakterizasyonu, kirletici taşınım modelleri ve yeraltısuyu kirliliğin giderilmesinde kullanılan teknolojiler