Jeofizik Mühendisliği Anabilim DalıSismometreler, Kısa ve uzun periyotlu sismometreler, Broad-Band sistemler, Sayısallaştırıcılar ve A/D konvertörler, Sismometre ve sayısallaştırıcı cihazların Transfer Fonksiyonları, Veri toplama sistemleri ve ayrıntıları, Yükseltici, Modulator ve Demodulator sistemleri, Alıcı-Verici sistemleri ve çeşitleri, Deprem ağ çeşitleri, Deprem istasyon dizinleri, Artçı deprem ve depremsellik etüdlerinde kullanılan dizilim çeşitleri
Türkiye ve dünyadaki önemli arkeolojik alanlar,Arkeolojik alanların ve kalıntıların tanımlanması, Arkeolojik aramalarda yasal yönetmelikler ve düzenlemeler,Arkeolojik kalıntıların jeofizik yorum modellerine benzetilmesi,Arkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan jeofizik yöntemlere genel bakış ve ölçülen fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması ,Arkeolojik kalıntıların aranmasında manyetik yöntem uygulamaları, veri toplama teknikleri,verilerin işlenmesi ve yorumu,Arkeolojik kalıntıların aranmasında elektrik yöntem uygulamaları, veri toplama teknikleri,verilerin işlenmesi ve yorumu,Arkeolojik kalıntıların aranmasında Yer Radarı (GPR) uygulamaları, veri toplama teknikleri,verilerin işlenmesi ve yorumu,Arkeolojik kalıntıların aranmasında IP uygulamaları, veri toplama teknikleri.verilerin işlenmesi ve yorumu,Arkeolojik kalıntıların aranmasında SP uygulamaları, veri toplama teknikleri.verilerin işlenmesi ve yorumu, Arkeolojik kalıntıların aranmasında EM yöntem uygulamaları, veri toplama teknikleri,verilerin işlenmesi ve yorumu ve diğer arama yöntemlerine de değinilmesi,Türkiye den uygulama örnekleri ,Türkiye'den uygulama örnekleri,Dünyadan yapılmış uygulama örnekleri
Yerleşim, organize sanayi ve endüstri bölgelerinin inşası için dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, İçme ve kullanma sularını kirletici unsurların aranması ve su kalitesinin jeofizik yöntemlerle bulunması, Katı ve sıvı atıkların depolanacağı yerlerin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, Hidroelektrik, termik ve nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması, Toprak ve su kirlenmesinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, Kıyı akiferlerinin deniz suyu ile tuzlanmasının jeofizik yöntemlerle bulunması, Su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrelerin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi
Denizlerde petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarının aranması, çevresel uygulamalarda deniz kirliliğinin saptanması, deniz altı kabloları için uygun alanların belirlenmesi, mühendislik yapılarının inşasında jeolojik ve tektonik araştırmalarda deniz tabanı topografyasının modellenmesi, denizlerde gravite, manyetik ve sismik ölçümler, ölçülen verilerin işlenmesi ve yorumlanması konularının .Jeofizik Mühendisliği lisansüstü öğrencilerine verilmesi amaçlanmaktadır
Doğal Afet nedir? Tanımı ve sınıflandırılması. Dünya’da ve Türkiye’deki doğal afetler konusunda istatistiki veriler. Kentleşme ve kalkınma ile afetler arasındaki ilişki. Afet Zararlarının Azaltılması kavramı, Toplum eğitimlerinin önemi, Deprem öncesine yönelik önlemler ve hazırlıklar, Deprem Tehlike Avı, Aile Afete Hazırlık Planı, Depremler sırasında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler, Yangın hakkında bilgilendirme ve yangın söndürücü kullanımı, Depreme Karşı Yapısal Bilinç, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Sanayide ve KOBİ’lerde İş Sürekliliği, Afet Yönetimi kavramı ve afey yönetimi evreleri, Risk ve Kriz Yönetimi Kavramları (aşamaların tartışılması, üstünlükleri). Hazırlık Evresi (Erken Uyarı ve Hızlı Müdahale, Senaryolar, Acil Eylem Planları) Müdahale Evresi (Arama Kurtarma, İlkyardım, Yangın, Güvenlik) Olay Kumanda Sistemi. İyileştirme / Yeniden Yapılanma Evresi (Geçici ve kalıcı konutlar, Altyapı sorunlarının giderilmesi, Zarar azaltma önlemlerinin uygulanması) Zarar Azaltma Evresi( Afetlerin ekonomik boyutları, Risk transfer yöntemleri: Afet Fonları ve Sigorta, DASK örneği) SWOT Analizi nedir? Nasıl yapılır? Afet Yönetiminde Aktörler ve görevleri (Merkezi ve Yerel Yönetimler, Özel Sektör, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaşlar) Türkiye’de AY yapılanması, yasalar, yönetmelikler ve kurumlar. 1999 sonrası durum değerlendirmesi. Afetlerin ekonomik boyutu ve etkileri, Risk Transferleri ve Afet Fonları
Self Potansiyel metodunda vadi etkisi, tepe etkisi, background trendi, difüzyon etkisi ve vejetasyon potansiyeli'nin operatörleri yardımı ile düzgünlemesi, Self Potansiyelde yamaç düzgünlemesi, Self potansiyel metodunda özel geometrik biçimli maden yataklarının anomali yorum yöntemleri, Kum, Silt, Kil, gibi örtü formasyonlarının etkileri, Kömürün ve grafitin etkisi, self potansiyel metodunda rezerv tayini, Rezistivite metodunda topografik etki, Dar-Zarrouk parametreleri, Rezistivite, seviye haritalarının toprafik etkiden arındırılması, Rezistivite-porozite ilişkisi, Rezistivite-tuzluluk ilişkisi, Rezistivite metodu ile tuzlu su kamasının tesbiti, Formasyon-Rezistivite Denkleştirme işlemi sırasında yerel ve kişisel katkıların önemi, Barit, kaolin, kil mineralleri, diyatomit, fosfat kayası, bortuzu kompleksleri, kolemanit, boksit, magnezyumsuz kireçtaşı, kömür gibi endüstriyel hammaddelerin rezistivite metodu ile aranması, Rezistivite metodu ile Jeotermik enerji araması, Rezistivite metodu ile Arkeolojik yerleşim alanı etüdleri, Derin rezistivite etüdü ekipmanı ve arazi+büro işlemleri, sığ rezistivite uygulamasında rectangle açılım, Zaman ortamı IP (Induced Polarisation) de decay curve eğrilerinin nicel ve nitel değerlendirilmesi, polarisation effect-Frequency effect analojisi, Metal Conducting Factor-Chargeabilty analojisi, IP'de kapasitif kapling ve indüktif kapling olayının teorisi, Zar etkisi ve giderilmesi, Zaman Ortamı IP'de rectangle açılımının baskın kullanım nedenleri, Frekans ortamı IP'de Frekans spektrumu analizi, İkizkenar noktalama ile mirasyon noktalamanın tartışılması, Frekans ortamı IP'de topografik etki, Akım elektrodları konumunun anomali üzerine nitel etkileri, Sondaj lokasyonunun kot, koordinat, meyil doğrultusu ve meyil açısı tesbit yöntemleri, Frekans ortamı IP'de metal faktör-tenör ilişkisi.
skaler ve vektörel kavramlar, Dinamo Teorisi, manyetik alan, elektrik alan, potansiyel teori, elektromanyetizma ve EM teori, veri toplama yöntemleri ve veri değerlendirme yöntemleri, modelleme ve paleomanyetizma çalışmaları  
Depremlerin sınıflandırılması, yerel depremler, yerel depremlere ait sismogram okumaları, uzak depremlere ait sismogram okumaları, iç merkez belirleme yöntemleri, deprem büyüklüğü belirleme yöntemleri, depremlerin ikincil etkileri (toprak kayması, tsunami, sıvılaşma), Mühendislik yapılarının (baraj, vs) sismik aktivite üzerindeki etkisi, patlatma – deprem ayırımı, deprem verilerinin kataloglanması, sismik ağ dizilimleri
Gravite and Manyetik Anomali Haritalarının Analizi ve Kalitatif Yorum , Gravite ve Manyetikte düz çözüm ,Gravite ve manyetik yorumda bilgisayar (iterasyon) teknikleri, Karekteristik eğriler ve korelasyon faktörleri ile anomali yorumu, Gravite ve manyetikte eğri çakıştırma teknikleri, karakteristik noktalara dayalı yöntemler, nomogramlarla yorum, deneme-yanılma teknikleri, logoritmik eğriler, gravite ve manyetikte rezidüel profiller arasındaki korelasyon faktörleri ile yorumlama, mellin transformu ile gravite ve manyetik yorum, orta nokta yöntemi, uzun tabular yapıların standart eğriler yardımıyla yorumu, özel derinlik kestirim teknikleri, en küçük kareler yaklaşımı, gauss tekniği, complex - gradient yöntemi, gelişigüzel şekilli kütlelerin manyetik anomallerinin belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemleri, manyetik anomallerin modellenmesi, seçilmiş gravite ve manyetik yorumlama örnekleri
Denizden, havadan ve yeraltından uygulanan jeofizik yöntemler, ileri uygulamalarda kullanılan jeofizik aletler, Havadan gravite , Havadan manyetik, , havadan gravite ve havadan manyetik verilerin derlenmesi ve yorumu, havadan radyometrik ( Gama ışını spektrometresi ) ölçmeleri, Havadan elektromanyetik ölçmeler, Birleştirilmiş havadan elektromanyetik / manyetik araştırmalar, Denizde gravite ve manyetik ölçmeler, Elektrik ve radyometrik yöntemlerle deniz tabanı araştırmaları, Deniz araştırmalarında sismik yansıma ve sismik kırılma yöntemlerinin uygulanması, Denizlerde ölçülen sismik yansıma ve sismik kırılma verilerinin değerlendirilmesi, Deniz tabanın araştırılmasında kullanılan ısı akısı, kuyu ve radyometri gibi diğer yöntemler, Deniz manyetotellürik ölçmeleri, Deniz CSEM (kaynak kontrollu elektromanyetik ) ölçmeler, kuyu ve yer altı jeofizik ölçmeleri
Sismik teori, sismik yansıma çalışması, sismik yansıma verilerinin işlemi, yer araştırmalarında sismik yansıma ve kırılma çalışmalarının birlite kullanımı, elektrik resistivite yöntemi teorisi, GPR teorisi, ve GPR verilerinin yorumu, baraj, gölet ve regülatörlerin aks ve rezervuarlarında yapılan ölçmeler, kompleks yapı etüdleri, yamaç stabilite analizleri, mikrobölgeleme çalışmaları, sismik risk analizleri, kuyu jeofizik metotları, yerinde ve laboraturda yapılan geoteknik testler, arkeojeofizik çalışmaları, maden ve su aramaları, kaya patlatma teknikleri
Depremler ve Sismoloji Sismih Tehlike Bölgesel Sismik Tehlike ve Risk Kuvvetli Yer hareketleri ve Genlik parametreleri Kuvvetli Yer hareketleri ve Frekans Parametreleri İvme-Uzaklık Azalım ilişkileri, Sismik Tehlike Analizleri, Yer Tepki Analizleri, Zemin Büyütmesi, Sıvılaşma Analizleri, Sismik Şev stabilitesi, Sismik Mikrobölgeleme ve Yerleşime Uygunluk, Zarar Azaltma ve Acil Önlem Çalışmaları
Tarihçe, Levha tektoniği kuramı ve levha kinematiği, levha sınırlarındaki depremler, volkanlar ve sıcak noktalar, yeryuvarının depremselliği , deprem istatistiği, sismik tehlike, sismik risk, gözlemsel sismoloji, deprem zararları, tsunamiler, sismotektonik değerlendirmede kullanılan jeolojik ve jeomorfolojik veriler, depremler ve jeodezi, depremlerinin önceden belirlenmesi, erken uyarı sistemleri. 
Karmaşık depremlerin özelliklerini ve davranış modellerini Yırtılmanın dinamik özelliklerini Fay Düzlemi üzerindeki heterojen gerilme (stres) ve moment boşalımı  
Soğurma, elastisite ve anelastise, soğurma mekanizmaları ve türleri, zaman ve frekans ortamında soğurma analizi yöntemleri, P, S ve Coda dalgaları soğurulması, yeriçinde Q değişimi, Uygulamalı jeofizik (sismik) ve sismolojide yapılan soğurma çalışmaları
Deprem kaynağına yönelik temel kavramlar, kırılma sırasında gerçekleşen olayların teorik tanımlaması, gerçek veriler ile uygulamaları 
Sismik seyahat zamanları ve tomografi, Deprem yerleri ve hız yapısı için eş-zamanlı ters çözüm, Bölgesel ve Yerel Depremlerin Yeniden Lokasyonu, Ters Çözüm Yöntemi, Tek- Boyutlu tomografi, Üç-Boyutlu tomografi, Belirsizlik Analizi, Çözünürlük analizi ve mteodları, Hız Modelinin Değerlendirilmesi ve Yorumu, Bölgesel ve Yerel Depremlerin Tomografisinden Vp, Vs ve Poisson Modelleri, Tomografik sonuçların diğer jeofizik ölçümlerle karşılaştırılması 
Sismik strafik yorumun prensipleri, sismik yorumda kullanılan temel faktörler ve parametreler, sismik yansımalar ve zaman stratigrafisi, sismik startigrafik yaklaşım ve yöntemi, temel sismik yansıma ve fasiyes şekilleri, sismik fasiyes haritaları, deniz seviyesi analizi, denizel istiflerin analizi, dökelme ortamlarına göre fasiyesler, depozisyonel sistemler çizgisel kıyı sistemleri, yamaç ve basen depozisyonal sistemi, istif stratigrafisi, çökme (sübsidans) analizi, tektonostrtigrafik analiz, birleştirilmiş yorum yöntemleri, deniz seviyesindeki göreceli değişimler
Kayıt sistemleri, Sismik dalgalar, sismogram üzerinden yakın ve uzak alan sismik dalgaları belirleme, zaman uzaklık eğrileri, magnitüd, episantır, hiposantır belirleme, yapay ve doğal kaynaklı sismogramların ayırt edilmesi
Sayısal yöntemlere giriş. Sonlu farklar yöntemine giriş. Sonlu farklarda ağ tasarımı. Sonlu farklar yöntemi ile Laplace ve Poisson denklemlerinin çözümleri (iki boyutlu). Sonlu farklar yönteminin jeofizik modellemeye uygulanması (iki boyutlu). Sonlu farklar yönteminin doğru akım özdirenç yöntemine uygulanması ve iki boyutlu Matlab programının geliştirilmesi. Üç boyutlu özdirenç yönteminde sonlu farklar yöntemi. Sonlu elemanlar yöntemine giriş. Sonlu elemanlarda ağ tasarımı. Sonlu elemanlar ile Laplace ve Poisson denklemlerinin çözümleri (iki boyutlu). Sonlu elemanlar ve Sonlu farklar yöntemlerinin Laplace denklemi için karşılaştırılması (iki boyutlu). Sonlu elemanlar yönteminin jeofizik modellemeye uygulanması (iki boyutlu). Sonlu elemanlar yöntemiyle yazılmış iki boyutlu özdirenç modelleme ve ters çözüm yazılımının kullanımı.
Tensör kavramı, Metrik tensör, Kartezyen tensör, Stres Analizi, Ana stres ve stres sabitleri, stres yönleri (Doğrultu cosinüsleri), Strain (Yamulma), Hook kanunu, Deformasyon ve Strain, Deformasyon tensörü ve sonlu strain tensörü, Deformasyon oranı, Deformasyon oranının fiziksel yorumu ve Vortisile tensörleri, Hareket ve akışla ilgili problem uygulamaları, Elastisite, Plastisite 
Genel kabullere giriş, Uzun sicimlerde dalgalar, Dalga denkleminin genel çözümü-D’Alembert çözümü, Fourier analizi kullanarak başlangıç değer problem çözümleri Dalga denkleminin Laplace tekniği ile çözümü,Sınırlarda yansıma ve kırılma Dispersiyon-Faz bozulmalı dalga yayınımı, İkinci derece difiransiyel denkleminin sınıflaması-konanik forma indirgenmesi, İnce çubuklar içinde boyuna dalgalar, Çubukların sınırlarında yansıma ve kırılmalar, Çubuklar içinde dispersif etkiler, Sıvılar içinde dalga yayınımı Küresel akustik dalgalar, Çubuklar içinde bükülgen dalgalar, Sonsuz ortamda elastik dalgalar Düzlem dalgalar, Yarısonsuz ortamda dalgalar, Katılar içinde şok dalgaları
Dinamik elastisitenin basit teoremleri. Nokta kaynaktan yayılan elastik dalgalar. Yakın ve uzak alanlarda elastik dalgalar. Serbest yüzeyde ve tabaka sınırlarında yansıma ve kırılmalar. Işın kuramı. Heterojen ortamda dalga yayınımı. Saçılma zaman-uzaklık eğrilerinin ters çözümü
Yüzey dalgaları; teorik bilgiler, Love dalgaları, dispersiyon, Rayleigh dalgaları, Dispersif Rayleigh dalgaları, Enerji integrali. Tabakalı kabuğun spektral tepkisi. Genelleştirilmiş matris yöntemi (yayıcı matris). Ters yüzey dalgası problemi
Fiziksel tanımlar,Isı ve sıcaklık kavramıjsı transferlerijsı Akısı, ısısal iletkenliğin ölçülmesi (hesaplanması), ısı gradiyentinin ölçülmesi, ısı akısı hesaplanması, ısı akısını etkileyen faktörler, jeotermal alanlar,yer içinin ısısal özellikleri, yer içi ısı modeli, Kıtalar ve Okyanuslarda Isı Ölçülerinin Karşılaştırılması ve bölgesel değişimlerin incelenmesi ve nedenleri, konveksiyon akımları, ısı denklemi (tek boyutlu), jeolojik devirlerde yer ısısı, ısı akısının bölgesel dağılımı, ısı transferi, günümüzde yapılan sıcaklığın derinlikle değişimine ait örnek çalışmalar, Türkiye ve dünyada yapılan ısı akısı ölçümleri ve değişimleri.
Tsunami ve tsunamilerin bilim dalları ile ilişkisi Tsunami Büyüklükleri ve Tsunami Dağılımları Büyük Tsunamiler, Tsunaminin Hidrodinamiği, Tsunami Seyehat Zamanı Hesaplamaları, Deprem kaynaklı tsunamilerin oluşumu Batimetri çözünürlüğü ve batimetri verisi hazırlama Tsunamilerin Yayınımı, Sonlu farklarla Tsunami Hesaplamaları, Tsunami genlikleri, Tsunami ölçümleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri Türkiye kıyılarında Tsunami Tehlikesi olabilecek Alanlar
Analog ve dijital fonksiyonların örneklenmesi ve Z dönüşümleri, Ters Z dönüşümleri, İdeal impuls örneklemesi. Sayısal sinyallerin özelliklerine göre sınıflandırılması, Dalgacık, Laplace dönüşümleri ve ileri uygu,amaları, Fourier Analizi ve ileri uygulamaları, Sayısal filtreleme, Dönüşüm transfer fonksiyonları, Reflectivite fonksiyonu, Enerjinin korunumu, Dispersiyon, Harmonik dalga yayılımı.
Yüzey dalgalarının peryod denklemleri. Dispersiyon, faz ve grup hızları. Kuramsal ve gözlemsel faz ve grup hızlarının hesaplanması. Dispersiyon verilerinden yararlanarak yer yapısının belirlenmesi 
Zeminlerin doğal ortamında jeofizik özellikleri, Zeminlerin taşıma gücü ve çözümlemeleri, Dinamik etkilerle taşıma gücü kaybı ve belirlenmesi, Zeminlerin oturma problemi ve sıvılaşma ile diğer dinamik etkilere bağlı oturmaların kestirilmesi, Sıvılaşma olgusuna ve çözümlemesine genel bakış, Sıvılaşma duyarlığı, Devirsel kayma gerilmesi yaklaşımı ile sıvılaşma analizi, Sıvılaşma etkileri. Yamaç analizleri, yamaç analiz türleri, güvenlik sayısının belirlenmesi, Jeofizik yöntemlerle yamaç geometrisinin ortaya çıkarılması, özdirenç ve sismik kırılma ve yansıma yöntemlerinin yamaç analizinde kullanılmaları
Giriş. Elektromanyetik teori. Maxwell denklemleri. Maxwell denklemleri ve sınır koşulları. Jeofizikte elektromanyetik yöntemlere giriş. Manyetotellürik yöntem (MT). Manyetotellürik yöntemi (MT). Kontrol Kaynaklı Manyetotellürik yöntem (CSAMT). Çok düşük frekans (VLF) yöntemi. Halka-Halka frekans ortamı elektromanyetik yöntemler (HLEM). Zaman ortamı elektromanyetik yöntem (TEM). Yer radarı (GPR). Anizotropik ortamlarda indüksiyon kuyu logları. Jeofizikte EM yöntemlerinin karşılaştırılması.
Jeofizik yöntemlerinde kullanılan tekniklerin alt programlarının hazırlanması ve sub program haline dönüştürülmesi. Jeofizik haritalarının DOS ve Windows95 altında çalışan haritalama alt programlarına uyarlanması. LINUX ve Windows ortamında FORTRAN ile grafik çizimi, Gravite haritalarının grid ara değerlerinin bulunması.
İyi ve kötü koşullanmış doğrusal bağıntı sistemleri, matris ayrışımları, duyarlılık matrisinin yapısı, kısıtsız ve kısıtlı enküçük kareler yöntemi ile ters problem çözümü, objektif fonksiyonların lokal minimumlarının endik iniş, karmaşık gradyent ve benzetimli yaklaşımla (simulated annealing) kestirimi ve parametre optimizasyonu.
Sinyal, ortam, dönüşüm ve spektrum kavramları, Fourier Dönüşümü, Fourier serileri, Fourier dönüşümünün özellikleri, Fourier spektrumu, Ayrık veriler, Fouier dönüşümü ve serileri ile ilgili örnekler, Çok boyutlu Fourier dönüşümü, Spektrum hesaplamalarında ön işlemler, Pencereler, Gerçek bir sinyal üzerinde uygulamalar, Hankel (Fourıer-Bessel) dönüşümü, Laplace dönüşümü, Z- dönüşümü ,Hilbert dönüşümü, Zaman - ortamı işlemler: karşıt ilişki, özilişki, evrişim, ters evrişim ve örnekleri.
Yer içi katmanlarının genel sıcaklık yapısı ve mekanik özellikleri, alt litosferik mantonun küçük ölçekli ve astenosferin büyük ölçekli konveksiyon akımlarının ve viskozitesinin modellenmesi, dalma-batma, çarpışma ve riftleşme bölgelerinin derin sıcaklık ve mekanik yapısı, Litosferik bükülme, izostazi, litosfer deformasyonu ve litosfer mukavemetinin relolojisi