Tez Teslim Süreçleri

Tez teslim süreçlerinde aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmiş ve tez teslim formu güncellenmiştir. Buna göre;

Adım 1

Aday, Yüksek Lisans için 5 nüsha, Doktora için 7 nüsha tezi, 1 adet CD'yi (tezin pdf formatindaki hali) ve yayın çıktısını, yeni tez teslim formu ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü tez teslim formunu onaylar ve ilgili Anabilim Dalına teslim edilmek üzere (sadece tez teslim formunu) öğrenciye geri verir.

Adım 2

Anabilim Dalı Kurulunca belirlenen tez savunma sınavı jüri aday listesi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek tez savunma jürisi belirlenir.

Adım 3

Enstitü, tez nüshalarını görevlendirme yazısı ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde (yüksek lisans için on günden, doktora için onbeş günden erken olmamak koşuluyla) toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.

Adım 4

Doktora tez savunmalarının Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonunda yapılması zorunludur. Yüksek lisans tez sınavlarının sınav tarihi, yeri ve saatinin en az bir hafta önceden Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi koşuluyla istenildiği takdirde Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılabilecektir. Tez savunma sınavından sonra jüri tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.